Индивидуални и онлайн бучения за селскостопански

производители стартиращи всяка седмица

Курс Агроекология и климат -150лв.
Курс Биологично земеделие - 150лв.
Курс Растителна защита за продукти от професионална категория на употреба - 250лв.
Курс Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор - 150лв.

Специализирани ежегодни обучения
Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба РД-07-2
Координатор по безопасност и здраве в строителството -задължителен ежегоден курс по наредба РД 07-2 и Наредба № 2
Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
Екология и опазване на околната среда

 
Индивидуални и онлайн обучения стартиращи през месец януари 2018година с издаване на 

Свидетлство за професионална квалификация на МОН на 15.01.2018г. :

Икономист, специалност Икономика и мениджмънт и специалност Земеделско стопанство, СПК-3
Офис мениджър, код 346010, специалност Бизнес-администрация, СПК-3
Офис секретар, код 346020, специалност Административно обслужване, СПК-2
Оператор на компютър, код 482030, СПК-1
Сътрудник в бизнес услуги, код 345040, СПК-2
Сътрудник в малък и среден бизнес, код 345050
Сътрудник социални дейности, код 762020, СПК-3 специалност Социална работа с деца и семейства в риск
Помощник – възпитател, код 762030, СПК-3
Социален асистент, код 762040, СПК-2, специалност Подпомагане на деца и специалност Подпомагане на възрастни

Професионални обучения стартиращи в индивидуална и онлайн форма на 18.01.2018г.

"ЕКОЛОГ", код 851010, специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, СПК- 3

„АГРОЕКОЛОГ„ код 621140, специалност Агроекология, код 6211401, СПК-3

„ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, код : 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102- СПК-3

”ФЕРМЕР“, код 621060 специалност “Земеделец“, СПК-2, специалност „Производител на  селскостопанска  продукция“, СПК-3

„РАСТЕНИЕВЪД„ код: 621030, специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305, СПК-2

“ЖИВОТНОВЪД”, код 621050, специалност „Говедовъдство“, СПК-2, специалност “Овцевъдство”, СПК - 2


ЗАПИСВАНЕ и повече информация на 0888750070, 0886744888