* Софийски университет "Свети Климент Охридски" - София

* Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"- Пловдив

* Аграрен университет - Пловдив

* Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

* Лесотехнически университет - София

Университет за национално и световно стопанство - София

* Унивеситет по хранителни технологии - Пловдив

* Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас

* Тракийски университет - Стара Загора

* Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" - Шумен

* Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

* Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Минно геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

* Технически университет - София

* Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен

* Технически университет - София, филиал - Пловдив

* Технически университет  - Габрово

* Колеж по телекомуникации и пощи - София