РАБОТА С ИНТЕРНЕТ - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030,

        специалност “Текстообработване”, код 4820301

Целта на обучениетое да улесни достъпа на всички желаещи до съвременните

информационни и комуникационни технологии.

Съдържание на обучението

Търсене в World Wide Web

Създаване на Web страници

Понятие за JavaScript, CGI и Java

Настройка и работа с eлектронна поща

Запазване на информация, прехвърляне на програми и файлове от Интернет

Създаване на Web страници

Понятие за JavaScript, CGI и Java

Настройка и работа с eлектронна поща

Запазване на информация, прехвърляне на програми и файлове от Интернет