Обучение с получаване на свидетелство за професионална квалификация  Образец 3-54 на МОН  по:

професия “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204 , трета степен на професионална

квалификация;

Брой часове за обучение: 960 уч.ч., цена 1200лв.

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните свидетелства за професионална подготовка.

Провежда се по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, задачи за самоподготовка и изпитни тестове, които се полагат при приключване на всеки отделен модул.

Учебните материали са разработени от университетски преподаватели с които курсистите, ако желаятмогат да имат онлайн консултации.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно - без фиксиран час.


Обучението приключва: с полагане на държавен изпит по теория и практика и издаване на Свидетелство за професионалнa квалификация по образец 3 – 54 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

След завършване на обучение се придобиват следните умения:


• Организира дейността на фирмата, дава инструкции,
• Упражнява контрол и взема решения,
• Осъществява проекти,
• Контролира спазването на сроковете
• Контрол върху дейността и задълженията на персонала;
• Координира дейността между главния офис и клоновете;
• Извършва оперативна и административна дейност;
• Комуникативни умения и способност за работа в екип;
• Поддържане и създаване на контакти с партньори и клиенти.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

След края на обучението ще получите Държавно Свидетелство – за придобиване на 3-та степен на професионална квалификация по професия ИКОНОМИСТ, образец № 3-54, който важи в цялата страна и в страните на Европейския съюз. Документа има воден знак.