ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към  "ЗЕНИТ 94” ООД притежава лиценз издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ с Лицензия № 200312081/ 01.11.2003г

Лицензията е издадена на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 15/ 29.10..2003 г.)

НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

Легитимността на центъра може да бъде проверена в НАПОО  на следните телефони

+ 3592 970 66 55+ 3592 970 66 55 или на  http://www.navet.government.bg/bg/licenz/Registers

 Държавните документи, които издаваме са документи на народната просвета. Прилагаме кратка извадка от Закона за професионалното образование и обучение, засягаща видовете документи, които биват издавани на обучаваните след задължително полагане на съответен изпит пред тричленна комисия, а това са : Държавно Удостоверение - за обучение по част от професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство - за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54. Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит в лицензираната обучаваща институция и важат в цялата страна и в Европа, откакто България е членка на ЕС. Документите имат водни знаци. 


Следва извадка от ЗПОО (Закон за професионалното образование и обучение):

2) Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;

2. свидетелство за професионална квалификация;

3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г.) свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани професии.
(3) За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.

(4) Съдържанието на документите по ал. 1 и 2 се определя съгласно държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиване на квалификация по професии, а по ал. 3 - с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и конкретната документация по чл. 13, ал. 2.

 Право за издаване на документи за професионална квалификация

Чл. 39. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Право за издаване на документи за професионална квалификация по чл. 38 имат професионалните училища, професионалните гимназии, училищата по изкуствата, професионалните колежи и центровете за професионално обучение.

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална

квалификация на МОН – Образец 3-54


Професионално направление „Търговия на едро и дребно“, код 341    
   
1. Професия „Продавач-консултант”, код 341020
Специалност „Продавач-консултант”, код 3410201, СПК–2

Професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, код 344

2. Професия  “Оперативен счетоводител”, код 344030
Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК–3

Професионално направление „Администрация и управление“, код 345

3. Професия „Сътрудник в бизнес услуги“, код 345040
Специалност „Бизнес услуги, код 3450401, СПК–2

4.Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код: 345050
Специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501, СПК–2

5. Професия “Касиер”, код 345060
Специалност “Касиер”, код 3450601, СПК–1

6.Професия “Икономист”, код 345120
Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204, СПК–3

7.Професия „Икономист“, код 345120
Специалност „Земеделско стопанство“, код 3451203, СПК–3

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346
    
8. “Офис-мениджър”, код 346010
Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101, СПК–3
    
9. “Офис-секретар”, код 346020
Специалност “Административно обслужване”, код 3460201, СПК–2

Професионално направление „Приложна информатика“, код 482

10. Професия “Оператор на компютър”, код 482030
Специалност “Текстообработване”, код 4820301, СПК–1

Професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, код 621

11. Професия „Растениевъд„ код: 621030
Специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305,СПК-2

12.Професия:” Фермер“,  код 621060
Специалност: “Земеделец“, код 6210601, СПК–2

13.Професия:” Фермер“, код 621060
Специалност: „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602, СПК–3

14.Професия “Животновъд”, код 621050
Специалност „Говедовъдство“, код 6210502, СПК-2

15.Професия “Животновъд”, код 621050
Специалност “Овцевъдство”, код 6210503, СПК-2

16.Професия „Работник в животновъдството“, код 621120
Специалност: „Овцевъдство и козевъдство“, 6211202, СПК-1 

17.Професия „Работник в животновъдството“, код 621120
Специалност:  „Говедовъдство и биволовъдство“, код 6211201, СПК-1

18.Професия „Агроеколог„ код 621140
Специалност: Агроекология, код 6211401, СПК-3

Професионално направление Градинарство /паркове и градини/, код 622

19.Професия: "Озеленител", код 622020
Специалност: "Парково строителство и озеленяване", код 6220202, СПК-2

20.Професия: "Работник в озеленяванетокод", код 622030
Специалност: "Озеленяване и цветарство",код 6220301, СПК-1

Професионално направление Горско стопанство, код 623

21.Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060
Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601, СПК-1

22.Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060
Специалност „Дърводобив“, код 6230602–СПК-1

23.Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060
Специалност „Дивечовъдство“, код 6230603–СПК-1

24.Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060
Специалност „Билкарство“, код 6230604, СПК-1

25.Професия „Техник-лесовъд“, код: 623010,
Специалност: "Горско стопанство и дърводобив", код 6230102, СПК-3
      
Професионално направление „Социална работа и консултиране“, код 762
      
26.Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020
Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, СПК – 3

27.Професия „Помощник-възпитател”, код 762030
Специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК–3

28.Професия „Социален асистент”, код 762040
Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК–2
      
29.Професия „Социален асистент”, код 762040
Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК–2
      
Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811
      
30.Професия “Хотелиер”, код 811010
Специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101, СПК–3.
      
31.Професия “Сервитьор-барман”, код 811080
Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801,  СПК–2
      
32.Професия “Камериер”, код 811030
Специалност ”Хотелиерство”, код 8110301, СПК–1
      
Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“, код 815
      
33.Професия „Фризьор”, код 815010
Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК–2

34.Професия „Фризьор”, код 815010
Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги”, код 8150102, СПК-3

35.Професия „Козметик”, код 815020
Специалност „Козметика”, код 8150201, СПК–2

36.Професия „Козметик”, код 815020
Специалност „ Организация и технология на козметичните услуги”, код 8150202, СПК–3

37.Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030
Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, СПК–2
    
38.Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030
Специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”, код 8150302, СПК–3
      
Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851
39. Професия „Еколог”, код 851010
Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, СПК–3

 

Обучение по част от професия с издаване на Удостоверение на МОН - Образец 3-37

Управление на човешките ресурси - по част от професия “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204

Бизнес комуникации - по част от професия “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204

Основи на предприемачеството - по част от професия “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204

Компютърен машинопис - по част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

Компютърна обработка на делова кореспонденция- по част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

Кореспондентски информационни технологии - по част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

ТРЗ и личен състав - по част от професия “Оперативен счетоводител”, код 344030, специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301

Работа са банкноти и различни валути - по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601

Оператор на компютър - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301 – включва Ралота с Windows, Word, Excel, Power Point, Интернет;

Текстообработка с Microsoft Word - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с електронни таблици Microsoft Excel - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с CorelDraw - - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с ADOBE PHOTOSHOP - - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с AUTOCAD - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с 3DS MAX - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Изисквания към кандидатите за обучение

- Навършени 16 години
- Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас. За придобиване на II степен на професионална квалификация - най-малко 10 - ти клас. За придобиване на III степен на професионална квалификация  - средно образование.
- Добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Изисквани документи при записване в курс за професионално обучение

- Документ за самоличност
- Молба за записване в курс за професионално обучение
- Копие от документ за  завършено средно или висше образование
- Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата
- Две актуални снимки - за придобиване на степен на квалификация, една снимка - за част от професия
- Договор за обучение /сключен между центъра и обучаемият за съответния курс/

- Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.

Изисквани документи за издаване на диплома за лица, практикуващи професия и имащи необходимия трудов стаж  /Отнася се единствено  за вече практикуващи професията лица, достигнали минимум шест месечен трудов стаж/

- Копие от вносна бележка за платена такса за обучение
- Документ за самоличност
- Молба за явяване на държавен изпит - по образец
- Попълнен "Личен картон" по образец на МОН
- Копие от завършено средно или висше образование или клас от средното образование
- Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата
- Две актуални снимки - за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка - за обучение по  част от професия
- Копие от трудов договор, доказващ трудов стаж по специалността за период от минимум шест месеца
- Копие от трудова книжка
- Договор за полагане на държавен изпит

За да се запишете в курс за обучение или да резервирате вашето място предварително е необходимо:

1. Да подготвите всички необходими документи, изброени по-горе /"Изисквани документи при записване в курс за професионално обучение"/.
2. Да се свържете с центъра на посочените телефони и да уточните среща за прием на документите в центъра. Ако кандидатът е от друг град или от чужбина, процедурата се извършва дистанционно - по пощата или по електронен път на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , след като проверите за свободни места.
3. Да внесете таксата за обучение в офиса на фирмата или я  заплатите с банков превод , не по късно от 5 работни дни преди началото на обучението.
4. Да посетите Учебния център в удобно за Вас време за да подпишете Договор за обучение. Договорът за обучение служи като гаранция за внесената такса и ви дава сигурност, че курсът ще се проведе в уговорения срок по договореният учебен план и уточнява полагането на държавният изпит в края на курса. Последният е включен в таксата за обучение за всички курсове.

Плащането по банков път трябва да е в полза на получателя : "ЗЕНИТ 94" ООД

Банка на получателя : СЖ"ЕКСПРЕСБАНК" АД, IBAN: BG80TTBB94001515065323, BIC: TTBB BG 22

В платежния документ задължително посочете:

В полето Платете на - попълнете "ЗЕНИТ 94" ООД 

В полето IBAN на получателя - попълнете BG80TTBB94001515065323 /в лева/
В полето BIC на банката на получателя - попълнете TTBBBG22
В полето Основание - попълнете такса курс и наименованието на обучението
В полето Наредител - попълнете трите си имена и ЕГН

За кандидатите от страната и чужбина

За да резервирате предварително място в курс, можете да внесете таксата за обучение и да изпратите копия от изискваните документи по пощата на посоченият по-горе адрес или сканирани по електронната поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

 

 

За повече информация, заповядайте в офиса на ЗЕНИТ

 

 гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 3

 

Тел.052/ 602 490, 612 723,

 

0886/ 744 888, 0888/750 070
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

Учебни зали на адрес:

 

гр. Варна, ул. "Съборни" № 22, етаж 1 и етаж 2

 

гр. Варна, ул. "Г. С. Раковски" № 24, партер