Център за професионално обучение към  “ЗЕНИТ-94” ООД, гр. Варна има издадена  Лицензия № 200312081 на основание чл.22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 15/ 29.10..2003 г.).

Лицензията е издадена на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 15/ 29.10..2003 г.)

НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

Легитимността на центъра може да бъде проверена в НАПОО  на следните телефони

+3592 970 66 55, +3592 970 66 55 или на  http://www.navet.government.bg/bg/licenz/

Държавните документи, които издаваме са документи на народната просвета. Прилагаме кратка извадка от Закона за професионалното образование и обучение, засягаща видовете документи, които биват издавани на обучаваните след задължително полагане на съответен изпит пред тричленна комисия, а това са : Държавно Удостоверение - за обучение по част от професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство - за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54. Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит в лицензираната обучаваща институция и важат в цялата страна и в Европа, откакто България е членка на ЕС. Документите имат водни знаци. 


Следва извадка от ЗПОО (Закон за професионалното образование и обучение):

2) Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;

2. свидетелство за професионална квалификация;

3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г.) свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани професии. 
(3) За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.

(4) Съдържанието на документите по ал. 1 и 2 се определя съгласно държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиване на квалификация по професии, а по ал. 3 - с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и конкретната документация по чл. 13, ал. 2.

Право за издаване на документи за професионална квалификация

Чл. 39. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Право за издаване на документи за професионална квалификация по чл. 38 имат професионалните училища, професионалните гимназии, училищата по изкуствата, професионалните колежи и центровете за професионално обучение.

В Център за професионално обучение към  “ЗЕНИТ 94” ООД, можете да се обучите получите по следните професии, специалности и да получите Свидетелство за професионална квалификация на МОН - Образец 3-54:


Професионално направление „Търговия на едро и дребно“, код 341    

1.Професия „Продавач-консултант”, код 341020
Специалност „Продавач-консултант”, код 3410201, СПК – 2

Професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, код 344

2.Професия  “Оперативен счетоводител”, код 344030
Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК – 3

Професионално направление „Администрация и управление“, код 345

3.Професия „Сътрудник в бизнес услуги“, код 345040
Специалност „Бизнес услуги , код 3450401 – СПК – 2

4.Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код: 345050
Специалност “Малък и среден бизнес” , код 3450501, СПК – 2

5. Професия “Касиер”, код 345060
Специалност “Касиер”, код 3450601, СПК – 1

6.Професия “Икономист”, код 345120
Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204, СПК – 3

7.Професия „Икономист“, код 345120
Специалност „Земеделско стопанство“, код 3451203,  СПК – 3

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346
    
8. “Офис-мениджър”, код 346010
Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101, СПК – 3
    
9. “Офис-секретар”, код 346020,
Специалност “Административно обслужване”,  код 3460201, СПК – 2

Професионално направление „Приложна информатика“, код 482

10. Професия “Оператор на компютър”, код 482030,
Специалност “Текстообработване”, код 4820301, СПК – 1

Професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, код 621

11. Професия „Растениевъд„ код: 621030
Специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305, СПК- 2

12.Професия:” Фермер“,  код 621060
Специалност: “Земеделец“,  код 6210601,  СПК – 2

13.Професия:” Фермер“,  код 621060
Специалност: „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602, СПК – 3

14.Професия “Животновъд”, код 621050
Специалност „Говедовъдство“, код 6210502, СПК - 2

15.Професия “Животновъд”, код 621050
Специалност “Овцевъдство”, код 6210503, СПК - 2.

16.Професия „Работник в животновъдството“, код 621120
Специалност: „Овцевъдство и козевъдство“, 6211202 – СПК -1

17.Професия „Работник в животновъдството“, код 621120
Специалност:  „Говедовъдство и биволовъдство“, код 6211201 – СПК-1

18.Професия „Агроеколог„ код 621140
Специалност: Агроекология, код 6211401 – СПК -3

Професионално направление Градинарство /паркове и градини/ , код 622

19.Професия: код 622020 Озеленител
Специалност: 6220202 Парково строителство и озеленяване СПК: 2

20.Професия: код 622030 Работник в озеленяването
Специалност: 6220301 Озеленяване и цветарство СПК: 1

Професионално направление Горско стопанство, код 623

21.Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060
Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601 – СПК-1

22.Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060
Специалност „Дърводобив“, код 6230602 – СПК-1

23.Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060
Специалност „Дивечовъдство“, код 6230603 – СПК-1

24.Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060
Специалност „Билкарство“, код 6230604 – СПК-1

25.Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010,
Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3

Професионално направление „Социална работа и консултиране“, код 762

26.Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020
Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, СПК – 3

27.Професия „Помощник - възпитател”, код 762030
Специалност „Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК – 3

28. Професия „Социален асистент”, код 762040
Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК – 2

29. Професия „Социален асистент”, код 762040
Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК – 2

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811

30. Професия “Хотелиер”, код 811010
Специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101, СПК – 3.

31. Професия “Сервитьор - барман”, код 811080
Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801,  СПК – 2

32. Професия “Камериер”, код 811030
Специалност ”Хотелиерство”, код 8110301, СПК – 1

Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“, код 815

33.Професия „Фризьор”, код 815010
Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК – 2

34.Професия „Фризьор”, код 815010
Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги”, код 8150102, СПК - 3

35.Професия „Козметик”, код 815020
Специалност „Козметика”, код 8150201, СПК – 2

36.Професия „Козметик”, код 815020
Специалност „ Организация и технология на козметичните услуги”, код 8150202, СПК – 3

37.Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030
Специалност „ Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, СПК – 2
    
38.Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030
Специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”, код 8150302, СПК – 3


Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851

39. Професия „Еколог”, код 851010
Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, СПК – 3