ОБУЧЕНИЕ ЗА „РАБОТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ГРАЖДАНИ”

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

  1. Анализ на работната среда

            - Как да  откриваме тайните мотиви у хората;

            - Как да работим заедно и да преодоляваме конфликтите;

            - Изграждане на екип и умения за екипна работа;

            - Добрата  комуникация в основата на преодоляване на конфликтите;

            - Ролята на ли дера за формирането на екип и екипна работа;

            - Функции на екипа.

  1. Профилиране на целевите групи.

            -Самостоятелна работа за анализ на работната среда и целевите групи, с които се работи директно;

            -Допирни точки при работа със специфични групи граждани;

            -Структуриран анализ: профилиране на различните целеви групи, извеждане на техните нужди и             обвързването им с мотивация и допирни точки за влияние.

Методи: саморефлекция и самоанализ, работа в групи с динамична промяна на участниците в групата, анализ на групата със структурирани въпроси от страна на обучителя

  1. Извеждане на нуждите от мотивация

            -Нива на физиологични потребности;

            -Теориите на Маслоу и Клайтън Алдерфер;

            Методи: „Мозъчна атака”, дискусия, решаване на казуси, отворена дискусия

  1. Анализ на проблема

            -Профилиране на различните целеви групи;

            -Извеждане на нуждите на различните целеви групи , и техните нужди;

            -Обвързването  на различните целеви групи  с мотивация и допирни точки за влияние;

                        -Категоризиране на видове проблеми с различни групи граждани;

               -Решаване на казуси за запознаване с гледната точка на целевите групи;

               -Анализ на произхода на поведението и възникналия проблем с възможни решения;

            Методи: саморефлекция и самоанализ, работа в групи с динамична промяна на участниците в       групата, анализ на групата със структурирани въпроси от страна на обучителя

  1. Управление на стреса

            -Какво е стрес и управление на стреса;

            -Теория на праговете;

            -Петте истини за стреса;

            -Видове стрес и фактори, генериращи стрес; 

            -Фази на стрес;

            -Техники за редуциране на стреса;

            -Стрес и изпълнение на работата;

            -Управление на стреса сред служителите в организацията.

  1. Техники за управление на стреса.

            -Техники за справяне със стреса;

            -Справяне със стреса от липса на време;

            -Лична програма за справяне със стреса на работното място;

            -Баланс между работа и личен живот.

  1. Ефективна комуникация.

-Изграждане на екип и умения за екипна работа;

-Функции на екипа;

-Умението да бъдеш лидер;

-Добрата комуникация в основата на преодоляване на конфликтите;

-Как да откривате тайните мотиви у хората;

-Ролята на лидера за формирането на екипа;

-Как да работим заедно и да преодоляваме конфликтите.

  1. Синхронизиране на работата с граждани с целите на организацията

            - Умения за ефективно слушане за по-добро разбиране нуждите на отделните граждани;

            - Как да използваме успешни думи, фрази и въпроси, за да предотвратим емоционална ситуация   – мета-език;

            - Извличане на ползи от негативен опит;

            - Психология на влиянието – методи и модели за влияние;

            - Позитивна манипулация - правилният подход зависи от конкретната ситуация;

            - Как да работим с трудни граждани – решаване на конфликти;

            - Управление на времето и приоритизиране на задачи;

            - Гъвкавост и умения за справяне с промяната в трудни ситуации;

            - Осъзнаване и разпознаване на различните субкултури и групи в обществото;

            - Справяне със стереотипи;

            - Синхронизиране на работата с граждани с целите на организацията;

            - Целеполагане;

Методи: ролеви игри, симулации, работа с примери от групата, самоанализ, групов анализ