УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ ЕКИПИ, МОТИВАЦИЯ, ЛИДЕРСТВО

В това обучение ще ви помогнем да:
Придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип. Изградите ефективен екип. Помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно. Да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация.
Успешно да се справяте с проблемите в екипа.

Съдържание на  обучението:
Какъв управленски стил е подходящ за ефективно управление на екипа?
- Стил съобразен с нивото на зрелост на служителите в екипа
- Предимства и недостатъци на различните стилове на управление
- Как да нагаждаме стила спрямо ситуацията
Причини за недобро справяне на хората в екипа
- Собствените им очаквания. Ниво на компетентност
- Наличие или липса на контрол
- Липса на желание.Проблеми
Основни принципи за въздействие върху членовете на екипа
- Позитивно насърчаване на поведението
- Негативно насърчаване. Санкциониране
- Стимулиране и заличаване на поведение
Как да се мотивират хората от екипа?
- Базирано на нуждите
- Базирано на характера на човека
Как да се дефинират комуникационни цели, които да ангажират и мотивират?
- Умения за изграждане на доверие
- Умение за даване на обратна връзка
- Умение за слушане.Умение за даване на указания
Ефективно делегиране
- Решение за задачата. Решение за човека от екипа
- Проследяване на развитието
- Даване на обратна връзка
Как да се справяме с "трудните" членове на екипа?
- С различния от нас
- С всеки който определяме като труден характер
Ефективна стратегия за управление на конфликти в екипа
- Стратегия за справяне с конфликти.
- Добър самоконтрол. Вземане на решения. Наличие на резервен план
Управление чрез мотивация
-Как да накараме хората да се радват, че работят за нас?
-Ефективни мотивационни теории - кое от тях наистина работи?
-Изготвяне на мотивационен профил на екипа - това, което нашите служители не ни казват, но трябва да знаем;
-Системи за заплащане и мотивация
Управление чрез лидерство
-Какъв тип лидер сте?
-Как да увеличите предимствата си пред другите мениджъри?
-Защо компаниите уволняват мениджъри, но не уволняват лидери?
-Лидери на промяната - това не е по силите на всеки;
Управление на екип
-Принципи на успешния екип - само 3 са, но кои?
-Управление чрез цели - съвременни принципи на ефективния мениджмънт;
-Управление чрез делегиране - как да накараме подчинените ни да работят повече от нас?

Методика на обучението
Обучението включва лекционно представяне, доразвито от тренинг, тестове, казуси за разрешаване и ролеви игри. Практическите елементи могат да бъдат доразработени съвместно, съобразно целите на обучението. Обучаващите се получават съответната подготовка и развиват практическите си умения в областта на управлението на търговски екипи.