УЧЕБЕН ПЛАН И УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

„ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ И ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ”

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението включва лекционно представяне, доразвито от тренинг, тестове, казуси за разрешаване и ролеви игри. Практическите елементи могат да бъдат доразработени съвместно, съобразно целите на обучението. Обучаващите се получават съответната подготовка и развиват практическите си умения в областта на лидерството и управлението на екипи.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

ПЪРВИ ДЕН – 7 учебни часа

1.         Лидерство. Лидерски стилове и влияние върху екипната работа.

2.         Принципи за въздействие и мотивиране на членовете на екипа.

3.         Ефективното делегиране.

ВТОРИ ДЕН – 7 учебни часа

1.         Същност на конфликтите. Видове междуличностни конфликти.

2.         Справяне с ,,трудните”членове на екипа.

3.         Ефективни  стратегии за справяне с конфликтите в екипа.

4.         Положителна страна на конфликтите.

ТРЕТИ ДЕН – 6 учебни часа

1.         Екипна ефективност

2.         Фактори на екипната ефективност.

3.         Рейтинг на екипа

4.         Обратна връзка. Оценка на обучението и следващи стъпки.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ТРИ ДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

„ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ И ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ”

 

ПЪРВИ ДЕН – 7 учебни часа

1.Лидерство. Лидерски стилове и влияние върху екипната работа.

1.1.      Ролята на лидера в екипа.

1.2.      Видове лидерство. Лидерство и мотивация.

1.3.      Управление на екипи.

1.4.      Характеристики и видове екипи.

1.5.      Принципи на работа в екипите.

1.6.      Екипна ефективност – същност и параметри.

1.7.      Техники за мотивиране.

2.Принципи за въздействие и мотивиране на членовете на екипа.

2.1.       Какъв управленски стил е подходящ за ефективно управление на екипа?
Стил съобразен с нивото на зрелост на служителите в екипа
Предимства и недостатъци на различните стилове на управление
Как да нагаждаме стила спрямо ситуацията

2.2.      Причини за недобро справяне на хората в екипа

Собствените им очаквания

Ниво на компетентност

Наличие или липса на контрол

Липса на желание. Проблеми

2.3.       Основни принципи за въздействие върху членовете на екипа
Позитивно насърчаване на поведението
Негативно насърчаване. Санкциониране
Стимулиране и заличаване на поведение

2.4.       Как да се мотивират хората от екипа?
Базирано на нуждите
Базирано на характера на човека

2.5.       Как да се дефинират комуникационни цели, които да ангажират и мотивират? Умения за изграждане на доверие
Умение за даване на обратна връзка
Умение за слушане. Умение за даване на указания

3.Ефективно делегиране
3.1.      Решение за задачата

3.2.      Решение за човека от екипа
3.3.      Проследяване на развитието
3.4.      Даване на обратна връзка

ВТОРИ ДЕН – 7 учебни часа

1.Същност на конфликтите. Видове междуличностни конфликти.

1.1.      Същност на конфликта

1.2.      Причини за възникване на конфликта

1.3.      Фази в развитието на конфликта

1.4.      Типове конфликти

1.5.      Разрешаване на конфликти

1.6.      Управление на конфликтите в организацията

2.Справяне с ,,трудните”членове на екипа.

2.1.      С различния от нас
2.2.      С всеки който определяме като труден характер

3.Ефективни  стратегии за справяне с конфликтите в екипа.

3.1.      Стратегия за справяне с конфликти

3.2.      Конфликтогени
3.3.      Добър самоконтрол
3.4.      Вземане на решения
3.5.      Наличие на резервен план

4.Положителна страна на конфликтите.

4.1.      Конфликтите насърчават промяната.
4.2.      Конфликтът зарежда с енергия и засилва мотивацията за справяне в проблемите.

4.3.      Конфликтите правят живота по-интересен и стимулират интереса.

4.4.      Конфликтите помагат на човека да се задълбочат и обогатят взаимоотношенията.

ТРЕТИ  ДЕН – 6 учебни часа

                                                    
1.Екипна ефективност

1.1.      Как се създава ефективно работещ екип.  

1.2.      Основите на успеха при ефективните екипи

1.3.      Отдаденост на общата цел

1.4.      Компетентност

1.5.      Подкрепяща среда

2.Фактори на екипната ефективност.

2.1.      Атмосферата в екипа - отношенията между отделните участници.
2.2.      Справянето сконфликти - свързано е с управлението на възприятията, мненията и идеите.

2.3.      Мотивацията - готовността и нагласата за постигане общата цел.
2.4.      Професионално - личностното развитие на членовете на екипа.
2.5.      Целите на екипа - включване на участниците в дискусии.
2.6.      Вземане на решения - определяне на норми и правила.
2.7.      Сътрудничеството - взаимодействие между участниците в екипа.
2.8.      Комуникациите - тясно свързани с общуването в екипа.
2.9.      Критиката  - вид  комуникация,  при  която  се  заражда дискусията около мнения,  идеи и алтернативи за общи решения.

3.Рейтинг на екипа

3.1.      Неефективни екипи – ако екипът ви попадне в тази група, то той е неефективен и се нуждае от радикални промени.

3.2.      Посредствени екипи – ако екипът ви попадне в тази група, то той не функционира добре и се нуждае от съществени подобрения.

3.3.      Задоволително работещи екипи – ако екипът ви попадне в тази група, то той изпълнява сравнително успешно предназначението си, но все още има редица области, в които се налага подобрение.

3.4.      Успешни екипи – ако екипът ви попадне в тази група, то той изпълнява функциите си много добре и прогресира устойчиво към желаните крайни цели.

3.5.      Високо ефективни екипи – ако екипът ви попадне в тази група, то той просто работи отлично. Продължавайте все така!

4.Обратна връзка. Оценка на обучението и следващи стъпки.

                     УЧЕБЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

                         Първи ден - 7 уч. часа; Втори ден - 7 уч. часа; Трети ден - 6 уч. часа

9:30ч. – 11:00ч.

2 уч.ч.

Учебни занятия

11:00 – 11:30 – Кафе Пауза

11:30ч. – 13:00ч.

2 уч.ч.

Учебни занятия

13:00 – 14:00 – Обяд

14:00ч. – 15:30ч.

2 уч.ч.

Учебни занятия

15:30 – 15:45 – Кафе Пауза

15:45ч. – 16:30ч.

1 уч.ч.

              Учебни занятия