УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ТРИ ДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

 „РАБОТА В ЕКИП”

Продължителност 18 учебни часа

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Обучението включва лекционно представяне, доразвито от тренинг, тестове, казуси за разрешаване и ролеви игри. Практическите елементи могат да бъдат доразработени съвместно, съобразно целите на обучението. Обучаващите се получават съответната подготовка и развиват практическите си умения в областта на управлението на екипи.

УЧЕБЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

9:30 – 11:00

2 уч.ч.

                                   Учебни занятия

11:00 – 11:30 – Кафе Пауза

11:30 – 13:00

2 уч.ч.

                                   Учебни занятия

                                    13:00 – 14:00 – Обяд

14:00 – 14:45

1 уч.ч.

                                   Учебни занятия

14:45 – 15:15 – Кафе Пауза

15:15 – 16:00

1 уч.ч.

                                  Учебни занятия

ПЪРВИ ДЕН

1.       Дефиниране на понятието екип. Екип или група? Причини за създаване на екипа –   специфика и преимущества.

2.       Видове екипи. Екипни цели. Жизнен цикъл.

3.       Типове хора в екипа и техните роли.

4.       Структура и функциониране на екипа.

ВТОРИ ДЕН

1.       Комуникацията в екипа-същност и особености.

2.       Бариери пред ефективните междуличностни взаимоотношения.

3.       Стереотипи и предразсъдъци.

4.       Правила за общуване

5.       Творческо решаване на проблеми и методи за вземане на екипни решения.

ТРЕТИ ДЕН

1.       Същност на конфликтите.Видове междуличностни конфликти.

2.       Справяне с ,,трудните”членове на екипа.

3.       Ефективни  стратегии за справяне с конфликтите в екипа.

4.       Положителна страна на конфликтите.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ТРИ ДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ„РАБОТА В ЕКИП”

ПЪРВИ ДЕН – 6 учебни часа

1.Дефиниране на понятието екип. Екип или група? Причини за създаване на екипа – специфика и преимущества.

Екипите в контекста на организациите

Екипите като групова форма на работа

Цели на екипа

Управление на големи екипи

Функции в екипа и екипни роли

2.Видове екипи. Екипни цели. Жизнен цикъл.

Видове екипи – характеристика и някои оценки

Цели на екипа

Роли в екипа

Различията и работата в екип

Защо да работим в  екип

Жизнен цикъл на екипа

3.Типове хора в екипа и техните роли.

Мислещ тип хора

Чувстващ тип хора

Правещ тип хора

4.Структура и функциониране на екипа.

Плоска организационна структура

Предприемчива организационна култура

Специфични практики за подбора, обучението, оценяването на постиженията и възнагражденията на екипа.

ВТОРИ ДЕН – 6 учебни часа

1.Комуникацията в екипа-същност и особености.

Силна стратегическа основа

Правилен набор от инструменти

Процес на развитие

Екип от хора с дух и умения

 

2.Бариери пред ефективните междуличностни взаимоотношения.

Основните бариери пред комуникацията в организацията

Принципи на бизнес и административната комуникация 

Комуникация с чужденци

 

3.Стереотипи и предразсъдъци.

По отношение на признака възраст
По отношение на признака религия

Стереотипи и предразсъдъци за ромите

 

4. Правила за общуване

Правилата и нормите за общуване в държавната администрация

5.Творческо решаване на проблеми и методи за вземане на екипни решения.

Авторитарното решение.

Експертното решение.

Оперативното решение

Решението, което се взема от малцинство

Решението с мажоритарен вот казват, че е най-добрият вариант

Решение взето с консенсус – истинското колективно решение

Полезни съвети за вземане на решения във вашия екип

 

ТРЕТИ ДЕН – 6 учебни часа

1.Същност на конфликтите. Видове междуличностни конфликти.

 

Същност на конфликтите

Вътрешно-личностен конфликт
Междуличностен конфликт
Конфликт между личността и групата
Междугрупов конфликт

2.Справяне с ,,трудните”членове на екипа.

 

Какво можете да направите с „Особнякът”,  „Арогантният”, „Безотговорният”член на вашия екип.

3.Ефективни  стратегии за справяне с конфликтите в екипа.

 

Къде да търсим причините за конфликт в екипа?

Четири практически стратегии за справяне с конфликтите в екипа

Как да подобрим уменията за общуване с колегите

Подобряване на уменията за справяне с оплакванията на колегите

Подобряване на комуникацията и сътрудничеството

4.Положителна страна на конфликтите.

 

Конфликтите са нормални и конструктивни

Позитивни последици от конфликтите

Конфликтът е нормално корпоративно явление