ОБУЧЕНИЯ СТАРТИРАЩИ НА 21.05.2018г.

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА ПРОДУКТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА“ – цена 250лв.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – 220лв.

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ И ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ - 220лв.


ИНДИВИДУАЛНИ И ОНЛАЙН БУЧЕНИЯ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ЦЕНА 150лв.

 • Агроекология и климат – 18часа
 • Биологично земеделие – 18часа
 • Обучение по част от професия "Фермер" - 150часа
 • Опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор
 • Обучение по Подмярка 6.1. - "Стартова помощ за млади земеделски производители"
 • Обучение по Подмярка 6.3 - „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЕЖЕГОДНИ ОБУЧЕНИЯ – ЦЕНА 130лв.
Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба РД-07-2

 • Координатор по безопасност и здраве в строителството -задължителен ежегоден курс по наредба РД 07-2 и Наредба № 2
 • Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
 • Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
 • Екология и опазване на околната среда

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ СТАРТИРАЩИ НА 22.05.2018Г.

 • ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД
 • ЕКОЛОГ
 • ХОТЕЛИЕР
 • ФЕРМЕР

Издава се Свидетелство за професионална квалификация на МОН, образец 3-54

Цена на всяко обучение - 600лв. Записване на 0888750070, 0886744888

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ СТАРТИРАЩИ НА 18.05.2018г.

 • ОФИС-МЕНИДЖЪР
 • ОФИС-СЕКРЕТАР
 • ИКОНОМИСТ
 • СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
 • СЪТРУДНИК В БИЗНЕС УСЛУГИ
 • СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Издава се Свидетелство за професионална квалификация на МОН, образец 3-54

Цена на всяко обучение - 300лв. Записване на 0888750070, 0886744888