Обученията стартират всяка седмица, запишете се на 0888750070

Обучения за селскостопански производители

Курс Агроекология и климат
Курс Биологично земеделие
Курс Растителна защита за продукти от професионална категория на употреба
Курс Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор

Специализирани ежегодни обучения
Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба РД-07-2
Координатор по безопасност и здраве в строителството -задължителен ежегоден курс съгласно: наредба РД 07-2 и Наредба № 2
Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
Екология и опазване на околната среда

Обучения по бизнесадминистрация и информационни технологии

Оперативен счтоводител - обучението е по част от професия “Оп. счетоводител”, код 344030
Офис мениджър - обучението е по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, спец. “Бизнес-администрация”, код 3460101
Офис секретар - по част от професия“Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201
ТРЗ и Личен състав - по част от професия “Оперативен счетоводител”, код 344030
Оператор на компютър - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301
Информационни технологии - по част от професия“Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201
Работа с банкноти и различни валути / Валутен касиер / - по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601
Управление на човешките ресурси -  по част от професия “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204
Основи на предприемачеството - по част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101
Бизнес комуникации - по част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010, специалност “Бизнес-администрация”
Компютърен машинопис и текстообработка - по част от професия “Офис-секретар”,  код 346020, специалност “Администр. обслужване”
Текстообработка и кореспондентски информационни технологии - по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010
Делова кореспонденция - по част от професия “Офис-секретар”,  код 346020, специалност “Администр. обслужване”
Текстообработка с Microsoft Word - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030
Работа с електронни таблици Microsoft Excel - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030
Изготвяне на презентации с Power Point - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030
Работа с интернет - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030
Работа с CORELDRAW - по част от професия “Оп. на компютър”, код 482030
Работа с ADOBE PHOTOSHOP - по част от професия “Оп. на компютър”, код 482030
Работа с AUTOCAD - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301
Работа с 3DS MAX - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ПО 39 СПЕЦИАЛНОСТИ - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА 0888750070