Обучение за сертифициране на лица, които имат право да използват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба по програма утвърдена от БАБХ.

Обучение по Агроекология и климат

Обучение по Биологично земеделие

Длъжностно лице по безопасност и здраве Наредба РД-07-2

Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2 / 22.03.2004г.

Обучение на представителите  в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни материали със съществените изисквания за безопасност.

Екология и опазване на околната среда

Контрольор по качеството на изпълнение на СМР

 

obuchenie