ЦПО към „ЗЕНИТ 94” ООД провежда професионалната подготовка и обучение в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия: „Оперативен счетоводител“, код 344030, специалност „Оперативно счетоводство“, код 3440301, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, код 344.

За професията "Оперативен счетоводител" държавните образователни изисквания се определят с Наредба № 27/09.01.2012г. на МОН. Придобитите професионални компетенции в края на обучението дават възможност за упражняването на професията "Оперативен счетоводител".

Форми на обучение, които се предлагат в ЦПО „ЗЕНИТ“:

1.ПРИСЪСТВЕНА форма на обучение с дневни или вечерни занятия

Това обучение е по част от професия „Оперативен счетоводител“ с продължителност 2 месеца, 72 учебни часа с посещения три пъти седмично по 3 уч. часа на занятие от 18.00ч., от 10.00ч. или от 14.00ч. Лектор Мария Чакмакова, преподавател от Икономически университет – Варна с дългогодишен педагогически стаж. Цената на обучението е 350лв. Издава се удостоверение за професионална квалификация на МОН , образец 3-37.

ДИСТАНЦИОННА форма на обучение – при това обучение е необходимо да имате компютър и интернет достъп в дома си или на работното си място и можете да се обучавате от всяко населено място в България и чужбина. Това обучение предлагаме в два варианта:

- Дистанционно обучение с онлайн консултации с преподаватели, при което се обучавате и решавате всички тестове онлайн. Необходимо е лично да присъствате само на държавния изпит. Издава се свидетелство за професионална квалификация на МОН, обучението е 960 учебни часа, цена 600лв. Преподавател Стела Григорова от Икономически университет – Варна.

- Дистанционно обучение с присъствени консултации с преподаватели, които се провеждат в учебните зали на центъра на ул. „Драгоман“ № 5 или на бул. „Съборни“ № 22/ и двете зали са в идеалния център на гр. Варна/. Присъствените консултации са 72 учебни часа. Продължителност на обучението 960 уч.часа. Цена 600лв. Издава се свидетелство за професионална квалификация на МОН. Обучението се провежда от Мария Чакмакова и Стела Григорова – преподаватели от Икономически университет – Варна с дългогодишен педагогически стаж в обучението на възрастни.

Цели на обучението: след успешно завършване на курса обучаемите да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Профил на професията: професията оперативен счетоводител намира реализация във всички области на обществения живот, в които се осъществяват стопански дейности. В зависимост от отрасъла и големината на организацията оперативният счетоводител може да извършва счетоводна обработка изцяло или само на част от общата финансова дейност. Оперативният счетоводител работи в офис и ползва офис техника (компютър, принтер, скенер, телефон, факс, калкулатор и др.) и специализиран счетоводен софтуер.


Главни функции и задачи на оперативния счетоводител:

  • съставя първични счетоводни документи;
  • класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове;
  • извършва анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключва разчети по ЗДДС;
  • съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала, като представя справки и отчети за тях;
  • получава, събира и обработва статистическа, финансова и друга отчетна информация, свързана с дейността на предприятието като следи за своевременното й създаване и придвижване;
  • извършва контролни проверки на материалноотговорни лица и др.

Позиция и отговорности: подчинен е на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства с други оперативни счетоводители, отговорници на складове, производства, магазини, домакини, касиери, доставчици, клиенти, контролни органи и др.

Мотивация, готовност и способност за работа – изисквания към личността: оперативният счетоводител трябва да притежава прецизност, логическо мислене, математически способности, устойчивост на вниманието, да проявява отговорност, времева и документална дисциплинираност, комуникативност и умение за работа в екип. Отговорността за пазене на фирмената тайна предполага лоялност, стопанска етика и морал.

Учебно съдържание: програмата за обучение е разделена на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Последователното усвояване на съдържанието им и решаването на много практически задачи и казуси, гарантира възможност за упражняване на професията.

Входни характеристики, завършване и удостоверяване на обучението

Изискване за минимална възраст - навършени 16 години

Минимално входящо ниво за обучение по професията – завършено средно образование или право за явяване на държавни зрелостни изпити.

Завършване и удостоверяване на завършено професионално обучение

Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен пълен курс на обучение и положени държавни изпити по теория и по практика на професията.

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

Завършено професионално образование по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение.