ОБУЧЕНИЕ ПО ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Обучението е  по част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010,

специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

Обучението се предлага в присъствена и дистанционна форма на обучение с онлайн консултации.


Съдържание на обучението


РАЗДЕЛ І. СТОПАНСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
1.1. Стопански писма
1. 1.1. Писмо – искане (заявка, запитване)
1. 2.2. Писмо – оферта (предложение)
1. 2.3. Писмо – рекламация (възражение, жалба)
1. 2.4. Писма за връзки с обществеността
1.2. Стопански документи
1.2.1. Договор

1.2.2. Анекс
1.3. Стандартизирани документи
1.3.1. Бизнесформуляри
1.3.2. Телекс
1.3.3. Факс
1.3.4. Електронна поща


РАЗДЕЛ ІІ. ВЪТРЕШНОФИРМЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
2.1. Документи, свързани със статута на институцията и кадрите
2.1.1. Правилник
2.1.2. Длъжностна характеристика
2.1.3. Длъжностна спесификация
2.1.4. Работна инструкция
2. 2. Документи, свързани с организационната дейност на фирмата
2.2.1. Доклад
2.2.2. Докладна/Обяснителна записка
2.2.3. Информация. Предложение. Справка
2.2.4. Оперативни съобщения, Напомнителни бележки
2.3. Справочни информационни документи - протоколи
2.3.1. Стенографски протокол
2.3.2. Кратък протокол
2.3.3. Констативен протокол
2.4. Общоадминистративни документи
2.4.1. Справочно-информационни документи – служебна бележка,
Удостоверение, Сертификат, Декларация
2.4.2. Организационно-разпоредителни документи – Заповед, Пълномощно


РАЗДЕЛ ІІІ. ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
3. 1. Документи, свързани с кандидатстване за работа
3.1.1. Молба (заявление)
3.1.2. Автобиография (професионална, делова, хронологична, справка)
3.1.3. Мотивационно писмо. Мотивация
3.1.4. Препоръка. Характеристика
3.1.5. Придружително писмо
3.1.6. Отговор на придружително и мотивационно писмо
3.1.7. Визитни (бизнес) картички
3.2. Жалба, възражение, искане
3.3. Лични, персонални и неформални писма
3.4. Поздравителен адрес


РАЗДЕЛ ІV. Авторски трудове
4.1. Дипломна и курсова работа
4.2. Есе, реферат, проект
4.3. Рецензия


РАЗДЕЛ V. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
5.1. Business Letters. Стилови формати
5.1.1. Full Block Style
5.1.2. Standard Block Style
5.1.3. Semi block Style
5.1.4. Indented Block Style
5.1.5. Допълнителни стилове - Overhanging, Noma Style
5.1.6. Informal, Personal Business Letters
5.1.7. Писмо на две страници
5.1.8. Пликове
5.2. Пунктуация в Business Letters.
5.3. Класификация на писмата
5.4. BusinessLetters, свързани с кандидатстване на работа
5.4.1. CoverLetter
5.4.2. Curriculumvitae
5.4.3. Recommendation

Изготвил Николина Георгиева