В курса ще се запознаете с основните аспекти на управлението на човешките ресурси, процесите на набор, подбор, назначаване. мотивиране, оценка, обучение, развитие на персонала и най-съвременните стратегии в областта на Човешките ресурси.

Обучението е по част от професия “Икономист”, специалност “Икономика и мениджмънт”

Получавате Удостоверение на МОН, даващо Ви  възможност да работите като HR.

 

ОСНОВНИ ТЕМИ НА  ОБУЧЕНИЕТО

ТЕМА 1.СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Същност на управление на човешките ресурси /УЧР/;

Стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси;

Фактори, влияещи върху УЧР.

Тази тема е въвеждаща в проблематиката на УЧР. Участниците в обучението ще научат защо е необходимо хората в  организацията да се управляват така, че да подкрепят, а не да пречат на развитието на фирмата и как се построява цялата система на управление на ЧР така, че да стимулира организационното развитие.

ТЕМА 2. ПЛАНИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Същност на планирането на ЧР и връзка с организационните цели и планове; връзка с другите дейности на УЧР;

Анализ и проектиране на труда: изготвяне на длъжностни характеристики.

Тази тема има за цел да запознае обучаващите се с най-основните параметри на планирането и проектирането на труда в организацията, както и да даде рамка за изготвяне на качествени длъжностни характеристики.

Предвиден е 1 час упражнения, през който ще се разгледат практически примери за добри и         лоши практики при изготвянето на длъжностните характеристики, както и произтичащите от това плюсове или негативи за организацията за бъдещ период.

ТЕМА 3. ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И НАБОР НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Същност, връзка с другите дейности на УЧР;

Основни етапи на определяне на потребностите от ЧР;

Същност на набирането на ЧР и обща рамка за изготвяне на обява за вакантна длъжност;

Методи за вътрешно набиране;

Методи за външно набиране;        

Чрез тази тема обучаващите се ще научат как точно се извършва определянето на потребността от ЧР, как да се изготви обява и как да се подберат най-удачните методи за набиране на кандидати. В предвидения 1 час за упражнения участниците в обучението ще изготвят няколко обяви за вакантни длъжности, според различни зададени параметри.

ТЕМА 4. ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР НА ЧР
Същност и връзка с другите дейности на УЧР;
Определяне на изисквания към кандидатите;
Пресяване на кандидатите;
Оценка на кандидатите според изискванията за длъжността;
Вземане на решение и назначаване.

Чрез тази тема участниците в обучението ще овладеят основните стъпки и умения за извършване на подбор на кандидати. Заедно с това ще се научат и как да избягват най-често срещаните грешки в практиката при извършване на подбор. Практическите занятия ще включат разиграването на интервю за подбор.

В края на деня се обобщават всички проблемни характеристики във всяка тема. Участниците изготвят за следващия ден на обучение по УЧР малък персонален наръчник с правила по всяка тема. Целта е, при изготвянето на наръчника, те да седнат и да уточнят за себе си кои са проблемните им етапи, стъпки и т.н. и на тази основа да си съставят една обща рамка за действие.

Наръчниците ще се разгледат в началото на следващия ден за обучение (в рамките на не повече от 10 мин, за да може всеки да допълни и уточни по-прецизно кратките правила. Всеки ще представи своите правила и ще се аргументира защо ги е изготвил по този начин.

ТЕМА 5. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Същност и цели на оценката на изпълнението; Връзка с другите дейности на УЧР;
Модели и методи за оценка на изпълнението на ЧР;
Проблеми при оценяването.

Чрез тази тема обучаващите се ще се научат как да изготвят критерии за оценка на изпълнението на служителите и на базата на кои документи. Запознаването с най-често срещаните грешки при оценяването ще им помогне да ги избягват в практическата си работа. Практическите занятия ще са свързани с изготвяне на критерии за оценка на изпълнение според конкретна длъжност.

ТЕМА 6. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Същност и цели на обучението и развитието и връзката с другите дейности на УЧР;
Залагане на основа за ефективно обучение и определяне на нуждите от обучение;
Планиране на обучението и определяне на подходящи техники;
Мониторинг на резултатите от обучението;
Развитие на кариерата.

След тази тема участниците ще могат да определят по-точно целите и нуждите от обучение на хората в организацията. Ще се научат как да изготвят конкретни програми и да определят най-удачните техники за обучение. Следенето на резултатите – доколко наученото се влага при изпълнението на работните задачи, както и управлението на кариерата са още един важен аспект от обучението, който ще помогне на мениджърите да формират правилни навици при извършване на тази управленска дейност.

Практическото занятие ще бъде под формата на дискусия и разглеждане на добри и лоши практики по отношение на обучението в дадена организация.

ТЕМА 7.УПРАВЛЕНИЕ НА МОТИВАЦИЯТА
Същност на мотивацията и връзка с другите дейности за УЧР;
Фактори, влияещи на мотивацията и съответстващи на тях техники за мотивиране;
Формиране на мотивационен пакет.

Поради изключителната важност на тази тема, за нея е предвидено малко повече от стандартното за другите теми време. Тя ще помогне на обучаващите се мениджъри да овладеят различните техники за мотивиране на хората си, както и да сформират подходящ комплект от техники за различните служители. Правилното управление на мотивацията чрез формиране на мотивационен пакет подпомага още и създаването на положителна атмосфера за работа, а без нея е немислимо провеждането на каквито и да било промени и подобрения в организацията.

Практическото занятие ще включи работа по практически казуси.

В КРАЯ НА ДЕНЯ: заключителна дискусия по основните проблеми и възможности по разглежданите теми.

Обучението се предлага в дневна, вечерна, съботно-неделна и дистанционна форма на обучение, в малки групи и индивидуално.