Работа с AUTOCAD - по част от професия “Оператор на компютър”,

код 482030,             специалност “Текстообработване”, код 4820301

След завършване на това обучение Вие ще можете:

Да създавате чертежи в средата на AutoCAD.  Да вмъквате такива от други програми.

Да редактирате чертежи. Да създавате файлове за плотиране и публикуване.Да вмъквате и

използвате растерни изображения, PDF.

Програма за обучението по AutoCAD

I. Запознаване с AutoCAD 2013

1. Основни понятия. Отваряне на съществуващ файл. Отваряне на няколко файла.

         Подреждане на прозорците.

2. Запис, запис под друго име или с друга пътечка.  

         Създаване на нов файл. Създаване и използване на шаблонни файлове (template).

3.  Работа със шаблонни файлове и Design center

4. Организация на екрана – разположение на командите, падащи менюта, ленти с инструменти.

         Скриване и подреждане на отворени. Установяване на размерите на чертожния лист и   въвеждане.

5. Координатни системи – задаване на разстояния и координати – абсолютни и относителни.

         Въвеждане на точки. Форматиране.

I I. Създаване на чертеж. Команди от менюто DRAW.

 1. Мерни единици за дължини и ъгли - UNITS. Направления и посоки на отчитане на

положителни ъгли.

2. Изчертаване на  линии, окръжности, дъги, пръстени.

3. Показване на видима мрежа. Задаване на интервал. Включване и изключване.

4. Работа в ортогонален режим. Задаване на разстояние.

5. Използване на направления под зададен ъгъл. Задаване на разстояние.

6. Изчертаване на фигури: правоъгълници, многоъгълници.

7. 2D линии. Чертане на полилини, редактиране, разпадане.

         SPLINE, настройки.  HELIX –         настройване.

I I I. Команди за визуализация

 1. Мащабиране на екрана. 
 2. Преместване на прозореца.  Прозорец за въздушен поглед.
 3. Пространствено изображение. 
 4. Пречертаване на изображението. 
 5. Прозрачни команди.

IV. Команди за редактиране

 1. Преместване.
 2. Копиране – настройване за еднократно многократно изпълнение на командата. Многократно копиране. Успоредно. Огледално.
 3. Създаване и редактиране на масиви. Изтриване, възстановяване. Завъртане, мащабиране. Подкоманда Reference и Copy на командите. Разтягане, коригиране на отворени обекти. Скъсяване и удължаване до граници. Бърза работа.  Разкъсване и разкъсване в точка.  Обединение на линии и арки.
 4.  Команди за ъгли – зaкръгление, свързване с линия.

V . Редактиране с манипулатора

 1. Настройки на манипулатора.
 2. Разтягане, местене, копиране, мащабиране, завъртане, огледално копиране.

V I . Слоеве

 1. Основни понятия. Необходимост от слоеве. Създаване и присвояване.
 2.  Видимост на слоеве, замразяване и заключване.
 3. Задаване на дебелини и тип на линии. Въвеждане в чертежа и настройване. Мащабиране на линии.
 4. Групиране на слоеве.
  1. Записване на блокове като чертожни файлове. Вмъкване на блокове. Точка на вмъкване, мащабиране и ротация.
  2.  Редактиране и предефиниране на блокове.  Работа с Annotative block
  3. Създаване на оразмерителни стилове.  Оразмеряване с ортогонални котировки.  Оразмеряване на неортогонални обекти, радиуси, диаметри и ъгли.  Продължаване на котировки и базово котиране.
  4. Пренареждане на оразмерителните линии и разкъсване на дименсионни линии
  5.  Редактиране на размери и добавяне на данни към оразмерителен текст. Подмяна на стойност.
  6.  Промяна на оразмерителни линии с помощта на манипулатора.
   1. Използване на стандартен щрих. Настройки. Зона на защриховане. Разпознаване на острови и премахване. Прикачен към контура щрих. Копиране на настройки. Настройки Associative и Create separate hatches. Контрол на координатното начало.
   2. Създаване на собствен щрих. Настройки.
   3. Задаване на прозрачност.
   4.  Използване на Gradient, настройки.
   5. Изобразяване на тримерен модел. Повдигане във височина. Работа с повърхнини
   6.  Скриване на невидими линии. Задаване на сенки.
   7.  Перспектива.
   8. Плътни тела. Графични примитиви. Операции с тях.

V I I . Блокове

VIII. Текстове.  

         Създаване на стилове. Оформяне на текст – едноредов, многоредов текст.

         Подравняване на текст. Избор на стил. Редактиране на текст.

IХ. Оразмерителни линии.  

Х. Щриховки

XI. 3D изображения

XII. Вмъкване на (Insert): - 1л. и 1у.

XIII. Параметрично чертане оразмеряване

XIV. Отпечатване с помощта на панели Layout.