3D Studio Max Design е високопрофесионална програма в областта на интериорния,

   екстериорния дизайн и 3D анимацията, като често се използва и в рекламата.

   Обучението е  ориентирано към всички, които имат интереси в областта на интериорния             дизайн, архитектурата и рекламата.

   В началното ниво са разяснени принципните особености на 3D Studio Мах като програма за          моделиране на тримерни обекти. Разглеждат се настройки на работната среда, използване на             панели и инструменти и се развиват умения за изграждане на професионален проект.

   В областта на моделирането се набляга на основните аспекти от работата по създаване на          сложни тримерни обекти и необходимите за целта модификатори. В тази връзка се изучава        създаване и използване на стандартни примитиви, двумерни форми и импортирани от други                програми обекти, тяхното модифициране с помощта на командите за трансформация и стека               на модификаторите. В процеса на обучение се овладяват специфични техники за полигонно               моделиране. В рамките на предвидените часове, освен теоритичния материал, се изработват          различни предмети от интериора и екстериора. Дават се основни познания за работа със              светлини и материали.

   Във втората част на обучението се набляга на визуализацията на сцените и тяхната     реалистичност, в рамките на възможностите на рендера NVDIA mental ray. Получените знания         са необходима основа за продължаване на обучението в следващи етапи (например работа с              други външни модули за рендериране). Курсистите се запознават с типовете материали,   библиотеки, процедурни карти и прилагането им върху обекти от сцената. Подробно се   разглеждат техните основни параметри и прилагането на различни техники при създаването         им. Качественото осветление на сцената (стандартни, фотометрични светлини, системи за       дневно осветление) е задължително за получаване на максимално реалистични изображения.    Крайните резултати от Вашата работа се представят професионално с овладяването на          камерите, прецизните настройки за процеса на рендериране и стройна организация на   елементите от проекта.

   Основни теми на обучението

   Запознаване с работната среда и локалната мрежа.

   Основни концепции и понятия. Обекти и техните елементи. Работна среда и управление.

   Командни панели. Прозорци за наблюдение на сцената и тяхното управление.

   Създаване на обекти. Манипулации. Стандартни параметрични примитиви.

   Избор на обекти. Промяна на параметрите на обекти.Основни трансформации.

   Клониране на обекти. Координатна система - управление. Помощни средства.

   Подравняване на обекти.

   Модифициране на обекти. Работа със списъка на модификаторите.

   Основни модификатори. Комбиниране и настройки на модификаторите.

   Светлини - общи параметри, видове източници. Камери - общи параметри.

   Процеса “RENDER” - основни настройки.

   Линейни примитиви. Въвеждане и модифициране.

   Редактор на материалите - управление. Типове материали и метод на изчисляване на     цветовете. Базови и разширени параметри Прилагане на карти при материалите.

   Сложни материали и карти. Методи на създаване и прилагане към обекти.

   Специални материали. Многокомпононтни материали

   Ефекти на околната среда. Създаване на фон.

   Прехвърляне на обекти от AutoCad и ArchiCAD. Използуване на библиотечни обекти         Интегриране на 3D STUDIO с AutoCAD.

   Основни принципи за създаване на анимация. Управление на параметрите на анимацията