Обучението е по част от професия “Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните свидетелства за професионална подготовка.

Провежда по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, задачи за самоподготовка и изпитни тестове, които се полагат при приключване на всеки отделен модул.

Учебните материали са разработени от университетски преподаватели с които курсистите имат присъствени или онлайн консултации за затвърждаване на знанията си.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно - без фиксиран час.

След края на обучението ще получите Удостоверение за професионално обучение на МОН, образец 3-37,  по част от професия “Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, който важи в цялата страна и в страните на Европейския съюз.

ОБУЧЕНИЕТО ЗА ОФИС СЕКРЕТАР ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ МОДУЛИ:

МОДУЛ ВЪТРЕШНО ФИРМЕНА, ДEЛОВА И БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Модула дава  познания за кореспондентски стил и практика в контекста на различните сфери на икономиката и търговията, туризма и бизнес администрацията. Покрива всички аспекти на деловата и бизнес кореспонденцията - бизнес писма, вътрешно институционални и общо административни документи, документи, свързани с кандидатстване за работа и форматиране на авторски трудове, кореспонденция на английски език, факс и електронна поща. Показани са  структурни схеми и образци на голям брой документите.

Тема 1. Делова кореспонденция - стил и култура в бизнеса

Тема 2. Стопанска кореспонденция

Тема 3. Вътрешнофирмена кореспонденция - част 1

Тема 4. Вътрешнофирмена кореспонденция - част 2

Тема 5. Лични документи

Тема 6. Авторски трудове

Тема 7. Кореспонденция на английски език

МОДУЛ КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС ПО ДЕСЕТОПРЪСТНА СИСТЕМА И ТЕКСТООБРАБОТКА

Модулът има за цел да подготви желаещите да усвоят десетопръстният метод на писане с клавиатура на кирилица и на латиница и да работят

професионално като съхранят своето здраве и се предпазят от увреждания на зрението и ръцете.
Обучението включва: усвояване на клавиатура БДС/Фонетична и QWERTY, латиница. Упражнение за форматиране на шрифт. Декоративна буква.

Упражнения за форматиране на абзаци и подравняване на текст, номерация и отметки. Работа в таблици и аритметични действия.

Работа със символи и графични изображения. Създаване на художествени надписи.Чертане на графики в текста. Работа с бележка под линия.

Табулации. Статистика на документа и др


МОДУЛ БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

Модула разглежда компонентите на фирмената култура. Основните изисквания към фирмения персонал, фирмена марка. Единен фирмен рекламен екип.

Форми на фирмена реклама-медийна, директна, външна, набор фирмени рекламни материали. Изисквания към външния вид на фирмения служител.

Език и стил на делово общуване. Фази на договарянето на една сделка. Техники за водене на преговори-проблеми, методики. Изходи от критични ситуации. Правила при организиране на бизнес пътувания. Протоколна подготовка за посрещане на чуждестранни партньори.