0886 744 888

Нашият
блог

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ПО ПМС № 55/30.03.2020 г. Дата: 31/03/2020

ПРОЦЕДУРА

 ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ

ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ПО ПМС № 55/30.03.2020 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 1. В срок до 3 работни дни от публикуването на Постановление на Министерски съвет за определяне на реда и условията за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение Агенцията по заетостта публикува на интернет-страницата си и на информационните табла в Дирекции „Бюро по труда“ Съобщение за стартирането на Процедурата, в което се посочват изискваните документи, реда и срока, в който работодателите могат да ги подадат.
 2. В същия срок в обособена рубрика на интернет-страницата на Агенцията по заетостта се публикуват:
  1. Процедура за кандидатстване от работодателите за изплащане на компенсации;
  1. Образци на Заявления за изплащане на компенсации по реда на Постановление на Министерски съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. с включени: Декларация за запазване на заетостта, Декларация, съдържаща данни за платежната сметка на работодателя и Декларация за намаляване на приходите от продажби.
  1. Образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава Заявлението за изплащане на компенсации по реда Постановлението.

Изисквания към работодателите за изплащане на компенсации

1) за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

2) за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Ред за подаване на заявление и документи за изплащане на компенсации

Ред за обработка на подадените документи от работодатели

Проверка и оценка на подадените документи от работодатели

 1. Комисия, определена със заповед на директора на Дирекция „Бюро по труда” разглежда по реда на получаване на документите от работодателите, като извършва проверка и оценка за съответствие и допустимост относно:
 2. Наличие на всички изискуеми документи в утвърдените образци, при наличие на такива;
 3. Юридическия статут на кандидата в качеството му на местно физическо или юридическо лице, или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в Република България (по служебен път);
 4. Липсата на акт за обявяване в несъстоятелност или за производство по несъстоятелност или ликвидация (по служебен път);
 5. Липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган и по отношение на които работодателят не е предприел действия  за тяхното разсрочване, отсрочване или обезпечение – (по служебен път въз основа на информация от НАП, чрез системата за междурегистров обмен Regix, в информационната система на НАП).
 6. Наличие на задължения към общината, в която е седалището на работодателя, съгласно юридическата му регистрация (по служебен път се извършва проверка/изисква информация от общините);
 7. Липса на установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл . 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа (по служебен път въз основа на информация от ИА ГИТ).
 8. Съответствие на икономическите дейности, в които са наети работниците и служителите, за които е заявено искането за компенсации с условията, посочени в чл. 2, ал.1, т.2 или чл. 2, ал. 2 от Постановлението;
 9. Съответствие на определените със заповедта на работодателя действия с посочените в чл. 1, ал.2 или ал.3 от Постановлението (служебна проверка);
 10. Съответствие на декларираните обстоятелства с условията, посочени в чл. 2, ал.2 т.1 или т.2 – за работодатели заявяващи изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.2 или ал.3 от Постановлението (служебна проверка);
 11. декларираните обстоятелства от работодателя, съдържащи се във формуляра.
 12. Резултатите от проверките за съответствие и допустимост на подадените заявления се отразяват в Лист за проверка за съответствието и допустимостта на работодателите и Протокол на Комисията, отразяващ решението за одобряване или неодобряване на работодателя.
 13. Комисията ежедневно разглежда резултатите от извършената проверка на кандидатите, отразени в Лист за проверка по всяко подадено заявление от работодател и взема решение за съответствие или несъответствие на работодателите с изискванията за предоставяне на компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г., което се отразява в протокол.
 14. За недопустим се счита работодател, който не отговаря на едно или повече от условията, посочени в чл. 2 на ПМС условия за получаване на компенсации.
 15. Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите за решението на Комисията в срок до 2 работни дни от датата на протокола. Уведомяването се осъществява по реда, по който са получени документите от съответния работодател.

Ред за обмен на информация и документи на одобрени работодатели

 1.  Ежедневно, но не по-късно от 6-ия работен ден след получаване на документите от работодателя, Дирекция „Бюро по труда“ изпраща по електронен път в Агенция по заетостта списък на работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на компенсации, протоколите на комисията и за всеки от работодателите списък на работниците и служителите и декларацията за платежна сметка.
 2. Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщена информация за одобрените с протоколи на комисиите работодатели, работниците и служителите, за които да се изплащат компенсации.
 3. В случай на възстановяване на работа през периода на изплащане на компенсациите, работодателят уведомява чрез дирекция „Бюро по труда“ писмено (по електронен път, подписано с КЕП, по пощата или на хартине носител) Агенцията по заетостта в срок от 3 работни дни от датата на издаване на заповедта за възстановяване на работа.
 4. Агенцията по заетостта изпраща информацията по т.18 по електронен път на Националния осигурителен институт в срок от 2 работни дни от получаването й.
 5. Работодателят предоставя и друга информация, необходима за изплащане на компенсации по реда на Постановлението при поискване или по ред определен от Агенцията по заетостта и/или Националния осигурителен институт.