0886 744 888

Обучения от
Зенит

ОБУЧЕНИЯ ПО МЯРКА 6 от ПРСР 2014 – 2020 г. Цена - 180 лв.

Обученията предлагаме в присъствена и онлайн форма, подходящо и достъпно за участници от цялата страна.

На завършилите обученията се издава Удостоверение за професионално обучение, образец 3-37 на МОН. 

ОБУЧЕНИЯ ПО „АГРОЕКОЛОГИЯ“ и “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ“

Курсът на обучение по „Агроекология“ и „Агроекология и климат“ е с продължителност 18 часа, съгласно Наредба № 7 от  24 февруари 2015 г. за прилагане на Мярка  10 „Агроекология и климат“  от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Това обучение ще Ви помогне изключително много при кандидатстването за компенсаторни плащания за биоземеделие, отглеждане на редки породи, или други агроекологични дейности от Националната Агроeкологична Програма на България в периода 2014-2020 година.

ОБУЧЕНИЕ ПО „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Обучението е по част от професия “Агроеколог”, код 621140, специалност “Агроекология”, код 6311401.

Обучението има за цел да Ви запознае с :

– Законодателството при биологичното земеделие ;

– Основни принципи и методи на Биологичното земеделие;

– Сертифициране на производството от биологично земеделие;

– Проучване и опознаване на пазара

ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ „ФЕРМЕР“ – 150 уч. часа

Курсът е  с продължителност 150 учебни часа и е необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020.

Учебният материал е разделен на модули – здравословни и безопасни условия на труд , агроекология, основи на растениевъдството и  животновъдството, аграрна икономика и бизнес планиране. Курсът има за задача да насърчи земеделските стопани да инвестират в човешкия потенциал, да придобият нови знания и умения.

КУРС “ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПО ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР“ – 30 учебни часа           

Обучението е 30 часа и е задължително за всички земеделски производители, желаещи да получат финансиране по проекти финансирани по Подмярка 6,1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” и  Подмярка 6,3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”. Обучението е по част от професия „Фермер“

Учебният материал е разделен на модули – здравословни и безопасни условия на труд , агроекология, основи на растениевъдството и животновъдството, аграрна икономика и бизнес планиране. Курсът има за задача да насърчи земеделските стопани да инвестират в човешкия потенциал, да придобият нови знания и умения. След успешно завършване на обучението, ще Ви бъде издадено Удостоверение за част от професия на Министерство на образованието и науката.

Вашите знания са важни за работата Ви!

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас