0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучения за селскостопански производители – начало 22.07.2019


ОБУЧЕНИЯ ПО МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.


ОБУЧЕНИЕ НА „ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ  НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА“ – 33часа, цена 240лв.

Курсът е във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 84 ал. 2, раздел VІІ на Закона за защита на растенията и Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в България – Мярка 1, за придобиване на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, но работят, използват или търгуват с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. Обучението е от изключително важно значение, тъй като санкциите за употреба и търговия на препарати без такъв сертификат са високи и варират от 400 до 2600 лв. Юридически лица и еднолични търговци, които не упражняват дейност законно, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв

Когато преминете обучението ще получите сертификат по чл. 83. Относно чл. 87, ал. 2, т. 2, продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ЗЕНИТ“ е одобрен от изпълнителния директор на БАБХ за провеждане на „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба”

След успешно приключване на обучението се издава Удостоверение на МОН, валидно в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.

ОБУЧЕНИЯ ПО „АГРОЕКОЛОГИЯ“ и “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ“ – 18часа, цена 150лв.

Курсът на обучение по „Агроекология“ е с продължителност 18 часа,  съгласно Наредба № 7 от  24 февруари 2015 г. за прилагане на Мярка  10 „Агроекология и климат“  от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

ОБУЧЕНИЕ ПО „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – 18 часа, цена 150лв.

Курсът на обучение по БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ е с продължителност 18 часа, съгласно Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

“ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПО ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР“ – 30 часа,  цена 150лв.           

Обучението е 30 часа и е задължително за всички земеделски производители, желаещи да получат финансиране по проекти финансирани по Подмярка 6,1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” и  Подмярка 6,3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”.

ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ „ФЕРМЕР“ – 150часа, цена 150лв.

Учебният материал е разделен на модули – здравословни и безопасни условия на труд , агроекология, основи на растениевъдството и  животновъдството, аграрна икономика и бизнес планиране. Курсът има за задача да насърчи земеделските стопани да инвестират в човешкия потенциал, да придобият нови знания и умения. След успешно завършване на обучението, ще Ви бъде издадено Удостоверение за част от професия на Министерство на образованието и науката.

  • Вашето знание е важно за работата Ви

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас