0886 744 888

Обучения от
Зенит

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ – стартират всяка седмица

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ КАНДИДАТСТВАЩИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Обученията са по Инвестиционните мерки за директни плащания 2014-2022 

2.1.1  „Помощ за осигуряване на консултантски услуги“

2.1.2  „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“

4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“

4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

6.1  „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

6.3  „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

7.6  „„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата““

10  „Агроекология и климат“

11 „Биологично земеделие”

12  „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“

14 „Хуманно отношение към животните”.

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

19.2  „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“

19.4  „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“

20  „Техническа помощ“

21  „Извънредно временно подпомагане COVID-19

Обученията предлагаме в присъствена и онлайн форма, подходящи са и достъпни за участници от цялата страна.    

След успешно завършване на обученията, обучаемите получават Удостоверение образец 3-37 на МОН, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В СЛЕДНИТЕ ОБУЧЕНИЯ:

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ – 18 уч. часа , цена 180лв.

Обучението е с продължителност 18 учебни часа, съгласно Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони

АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ – 18 уч. часа, цена 180лв.

Обучението е с продължителност 18 уч. часа, съгласно Наредба № 7 от  24 февруари 2015 г. за прилагане на Мярка  10 „Агроекология и климат“  от  Програмата за развитие на селските райони

ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР
– 30 уч. часа, цена 180лв.

Обучението е 30 часа и е задължително за всички земеделски производители, желаещи да получат финансиране по проекти финансирани по Подмярка 6,1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” и  Подмярка 6,3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА – продължителност 33 уч.часа – цена 180лв.

Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, но работят, използват или търгуват с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. Обучението се предлагат в индивидуална и онлайн форма.

Когато преминете обучението ще получите сертификат по чл. 83. Относно чл. 87, ал. 2, т. 2, продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ЗЕНИТ“ е одобрен от изпълнителния директор на БАБХ за провеждане на „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба”

КУРС „ФЕРМЕР“ – 150 уч.ч., 240лв.

Този курс е задължителен за всички бенифициенти /кандидати за субсидии /, които нямат завършено специално селскостопанско образование.

Учебният материал е разделен на модули част от които са: Основи на земеделието, Основи на екологията , Аграрна икономика, Растениевъдство, Животновъдство, Съвременни системи на земеделското производство.

Курсът има за задача да насърчи земеделските стопани да
инвестират в човешкия потенциал, и да придобият нови знания и умения.

КУРС „РАСТЕНИЕВЪД“ – 150 уч. ч., цена 240лв.

Придобилият  квалификация по професията „Растениевъд“ може да работи в селското стопанство – в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни и арендни стопанства, където взема участие в подготовката, организацията и изпълнението на мероприятия по създаване на посевите (насажденията), отглеждане, опазване и прибиране на селскостопанските култури, по транспортиране и съхранение на готовата продукция. В своята работа се ръководи от указанията и съветите на техник-растениевъда, агронома или на ръководителите на различните стопанства (арендни, опитни и семепроизводни) и кооперации.

КУРС „ЖИВОТНОВЪД“ – 150 уч. ч., цена 240лв.

Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Животновъд“, могат да работят в животновъдни ферми, където се отглеждат различни видове животни. В своята работа те се ръководят от указанията на техник-животновъдите, ръководителите на ферми и съветите на зооинженери и наветеринарни лекари. Осъществяват контакти със съветници по земеделие, представители на търговски организации за снабдяване и продажби, научни институти, опитни станции и др. Освен във фермите за животни могат да отглеждат животни в семейното спомагателно стопанство, във фуражопроизводството или фуражопреработвателни предприятия.  Друга възможност е да работят във вивариуми, обслужващи изследователските институти, университети, болници и други организации. Могат да се грижат за животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване.

Курс „АГРОЕКОЛОГ“ – 150 часа, цена 240лв.

Агроекологът упражнява професията си в сферата на екологията, растениевъдството и животновъдството. В своята професионална дейност, агроекологът съдейства за опазване чистотата на природата, за предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда и нейното съхранение.

За успешно упражняване на професията агроекологът трябва да бъде прецизен и отговорен при изпълняване на задълженията си за анализ и контрол на факторите, влияещи върху замърсяването на околната среда.

КУРС „БИЛКАРСТВО“ по част от професия „РАБОТНИК В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО“  – 180 уч. часа, цена 300лв.

КУРС ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Курсът е задължителен за млади земеделски стопани, които кандидатстват към Държавен Фонд „Земеделие“ по Мярка 10 „Агроекелогия и климат“ и Мярка 11 „Биологично земеделие“

Обучението се провежда по част от професия „Агроеколог“, код 621140. Учебният план и учебната програма за обучението са разработени съгласно ДОС на професията, националното законодателство и изискванията на МОН, НАПОО, МЗХГ и БАБХ.

При успешно завършване на обучението, всеки обучаем получава Удостоверение за професионално обучение 3-37, по образец на Министeрство на образованието и науката по част от професия „АГРОЕКОЛОГ“.

За да се включите в обученията е необходимо да платите таксата за съответния курс в офиса на фирмата или по банков път по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323
SWIFT/BIC: STSABGSF
БАНКА: „БАНКА ДСК“ АД „ЗЕНИТ 94“ ООД

Да ни представите:

– заявление за включване в курс

– копие на диплома за завършено средно образование

– копие на медицинско свидетелство от личен лекар

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас