0886 744 888

Обучения от
Зенит

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ КАНДИДАТСТВАЩИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЯТА на 21-ви, 26-ти и 29-ти май 2020г.

Обученията предлагаме в присъствена и онлайн форма, подходящи са и достъпни за участници от цялата страна.

На завършилите обученията се издава Удостоверение за професионално обучение, образец 3-37 на МОН.

КУРС “ ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ ”     

Обучението е предназначено за всички  фермери, които са  кандидатствали  за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.  , насочена към животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози.

Обучените е съгласно  НАРЕДБА № 4 от 8.08.2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 20П

“Защита и хуманно отношение към животните отглеждани в в приюти, хотели и зоомагазини”

Курс “Хуманно отношение към животните по време на транспорт”

Курс “Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за образователни или научни цели”

ОБУЧЕНИЯ ПО „АГРОЕКОЛОГИЯ“ и “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ“

Курсът на обучение по „Агроекология“ и „Агроекология и климат“ е с продължителност 18 часа, съгласно Наредба № 7 от  24 февруари 2015 г. за прилагане на Мярка  10 „Агроекология и климат“  от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Това обучение ще Ви помогне изключително много при кандидатстването за компенсаторни плащания за биоземеделие, отглеждане на редки породи, или други агроекологични дейности от Националната Агроeкологична Програма на България в периода 2014-2020 година.

ОБУЧЕНИЕ ПО „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Обучението е по част от професия “Агроеколог”, код 621140, специалност “Агроекология”, код 6311401.

Обучението има за цел да Ви запознае с :

– Законодателството при биологичното земеделие ;

– Основни принципи и методи на Биологичното земеделие;

– Сертифициране на производството от биологично земеделие;

– Проучване и опознаване на пазара

ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ „ФЕРМЕР“ – 150 уч. часа

Курсът е  с продължителност 150 учебни часа и е необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020.

Учебният материал е разделен на модули – здравословни и безопасни условия на труд , агроекология, основи на растениевъдството и  животновъдството, аграрна икономика и бизнес планиране. Курсът има за задача да насърчи земеделските стопани да инвестират в човешкия потенциал, да придобият нови знания и умения.

КУРС “ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПО ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР“ – 30 учебни часа           

Обучението е 30 часа и е задължително за всички земеделски производители, желаещи да получат финансиране по проекти финансирани по Подмярка 6,1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” и  Подмярка 6,3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”. Обучението е по част от професия „Фермер“

Учебният материал е разделен на модули – здравословни и безопасни условия на труд , агроекология, основи на растениевъдството и животновъдството, аграрна икономика и бизнес планиране. Курсът има за задача да насърчи земеделските стопани да инвестират в човешкия потенциал, да придобият нови знания и умения. След успешно завършване на обучението, ще Ви бъде издадено Удостоверение за част от професия на Министерство на образованието и науката.

ОБУЧЕНИЕ НА „ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА“  – 33 уч.ч.

Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, но

работят, използват или търгуват с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

ОБУЧЕНИЯТА СЕ ПРЕДЛАГАТ В ИНДИВИДУАЛНА И ОНЛАЙН ФОРМА

Когато преминете обучението ще получите сертификат по чл. 83. Относно чл. 87, ал. 2, т. 2, продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ЗЕНИТ“ е одобрен от изпълнителния директор на БАБХ за провеждане на „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба”О

Вашите знания са важни за работата Ви!

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас