0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение за РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА – начало 22.04.2024 Цена - 240 лв.

ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА СЕ ПРОВЕЖДА ОТ

Център за професионално обучение към „ЗЕНИТ 94“ ООД, лицензиран от Национална агенция за професионално образование и одобрен от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да обучава професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията, съгласно заповед № РД 11-854 / 20.05.2016г.

Курсът е във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 84 ал. 2, раздел VІІ на Закона за защита на растенията за обучение на професионални потребители, дистрибутори и консултанти. Чл. 84. (1)

Професионалните потребители, дистрибуторите и консултантите с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ получават сертификат по чл. 83 по право. (2) Извън случая по ал. 1 всеки професионален потребител и дистрибутор получава сертификат по чл. 83 след преминаване на обучение по програма, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ, и успешно полагане на изпит.

При успешно завършване на курса се издава Удостоверение за професионална квалификация по част от професия Растениевъд.

Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ и попадат в една от следните категории: • Употребяват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;

• Продават продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;

• Опаковат/преопаковат продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;

• Предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредители;

• Извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

Съгласно чл. 87, ал. 2, т. 2: Сертификатът се издава със срок на валидност 10 години.

Обучението се провежда в присъствена и онлайн форма.

Онлайн обучението се провежда по електронните учебни материали за самостоятелна подготовка, разработени от университетски преподаватели.

За тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

На завършилите обучение се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ 3-37 НА МОН.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“ – тук

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас