0886 744 888

Обучения от
Зенит

Курсове по италиански език

ОБУЧЕНИЕТО  по италиански език в УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ се провеждат по системата PROGETTO ITALIANO – подходяща за обучение по италиански език за ученици, студенти и възрастни.

Системата е разработена специално за изучаване на италиански език от чужденци.

Това е единствената система одобрена от МОН в България по италиански език.

I – во ниво: А1 PROGETTO ITALIANO включва:

    Род и число

    Определителен член

    Предлози, прости и членувани форми

    Сегашно време

    Минало свършено

    Бъдеще време

II – ро ниво: А2 РROGETTO ITALIANO включва:

    Минало несвършено

    Заповедно наклонение

    Условно наклонение

    Местоимения за пряко и непряко допълнение

III – то ниво: В1 PROGETTO ITALIANO  включва:

    Степени за сравнение

    Минало време-историческо

    Подчинително наклонение

IV – то ниво: В2 PROGETTO ITALIANO включва:

    Периодо ипотетико

    Страдателен залог

    Превръщане на пряка в непряка реч

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

Преподавателският екип е съставен от високо квалифицирани преподаватели, специализирани в преподаването на италиански език с  необходимия педагогически опит.

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Методът на преподаване се базира на комуникативно-ситуационния подход и използва най-съвременните способи за преподаване на италиански език на чужденци, цели се развиване на  четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане и говорене с

помощта на текстови, аудио-визуални и мултимедийни материали, допълнени с постоянното упражняване на езика.

Ние вярваме, че комуникацията на италиански е изключително важна при усвояването на чужд език и това е една от главните цели на курсовете ни. традиционните граматически и лексикални упражнения са комбинирани с интересни упражнения, включващи четене, слушане с разбиране, работа по двойки, проекти, дискусии и ролеви игри.

Целта на курсовете ни е да помогне на курсистите ни да използват езика по-ефективно, да са способни да общуват на италиански език в реални ситуации – на училище, на работа и в ежедневието.

Ние използваме комуникативния подход, като стъпка по стъпка ви помагаме да увеличите познанията и уменията си по италиански.

Има три различни нива на изпита: подготовка за

DIPLOMA DE ESPANUL ( NIVEL INICIAL )  – съответства на ниво В1 според европейската езикова рамка.

DIPLOMA DE ESPANUL (NIVEL INTERMEDIO)  – съответства на ниво В2 според европейската езикова рамка.

DIPLOMA DE ESPANUL (NIVEL SUPERIOR) – съответства на ниво С2 според европейската езикова рамка.

Изпитът се състои от пет отделни части:

    1. Разбиране четене на писмен текст.

    2. Писмено изразяване.

    3. Разбиране при слушане.

    4. Граматика и лексика.

    5. Лично интервю с кандидата.

Тестовете се изработват и оценяват от университета в гр. Саламанка. изпитните сесии са през май и ноември.

Подготовката за сертификата DELE в УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ е индивидуална или групова (6-8 души). В часовете се преговарят и упражняват граматични правила и лексика. 

Правят се упражнения за четене с разбиране, за слушане с разбиране и за съставяне на текст. Работи се върху абсолютно всички компоненти на изпита.  Дават се примерни тестове, след което се коригират и обсъждат допуснатите грешки. Извършва се и подготовка за устния изпит, която представлява говорене по дадена тема или събеседване курсист–преподавател.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас