0886 744 888

Обучения от
Зенит

Билкарство – начало 14.12.2023г. Цена - 360 лв.

Обучението е по част от професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“, код 6230604 – СПК-1

Форми на обучение: ПРИСЪСТВЕНА или ОНЛАЙН
Минимално входящо образователно равнище: завършено средно образование

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА ПО УЧЕБЕН ПЛАН И УЧЕБНА ПРОГРАМА, КОИТО СА РАЗРАБОТЕНИ НА БАЗАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. УЧЕБНИЯТ ПЛАН Е ИЗГРАДЕН НА МОДУЛНА СИСТЕМА.

Резултати от обучението:
Курсистите успешно завършили обучението ще получат знания и умения за това как да:

  • ПОЗНАВАТ, БЕРАТ И ОПАЗВАТ ДИВОРАСТЯЩИТЕ БИЛКИ И ГЪБИ;
  • ПОЗНАВАТ И ПРИЛАГА МЕТОДИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И СУШЕНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ БИЛКИ И ГЪБИ;
  • ПОЗНАВАТ И ПРИЛАГАТ МЕТОДИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ БИЛКИ И ГЪБИ;
  • ПОЗНАВА И ПРИЛАГА ИЗИСКВАНИЯТА И РАЗПОРЕДБИТЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ОТНОСНО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА БИЛКАРИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГОРИТЕ И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА;
  • ПОЗНАВА И ПРИЛАГА РЕЖИМИТЕ НА СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ;
  • ПОЗНАВА ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ, РАБОТИ И СЪХРАНЯВА ИНСТРУМЕНТИТЕ И УРЕДИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В РАЗСАДНИЦИТЕ И ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАЛЕСИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ;

Завършилите обучение по част от професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“ с продължителност 240 уч. часа, получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ 3-37 НА МОН.

Цена на курса – 360 лв.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас