0886 744 888

Обучения от
Зенит

Мениджър в туризма – начало 24.07.2024г. Цена - 480 лв.

Обучението е по част от професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, СПК-3
Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811

Обучението се предлага в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма на обучение. Провежда се в малки групи и ОНЛАЙН.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин.

Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

Обучението е подходящо за всички, които желаят да работят и заемат следните длъжности : офис мениджър в туристическа фирма, хотел, туристически бази, къщи за гости , спортн центрове за отдих, бази за отдих и почивни , туристически фирми и други институции и неправителствени организации в сферата на туризма, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

На успешно завършилите обучението се издава Удостоверение за професионално обучение на МОН, Образец 3-37.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).


•Заявление за включване в обучение – ТУК

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

Учебната програма за обучението е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ЗЕНИТ“ е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 200312081/2003г.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас