0886 744 888

Обучения от
Зенит

Управител на хотел – начало 18.06.2023 Цена - 420 лв.

Обучението е по част от професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, СПК-3
Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811

Обучението е подходящо за всички, които желаят да работят и заемат следните длъжности : Управител на хотел, Управител на къща за гости, Управител на мотел, Управител на къмпинг, Управител на ваканционно селище, Управител на пансион, Управител на хижа, Ръководител на отдел в хотел, Фронт – офис мениджър в хотел, Ръководител на спортни центрове за отдих и културни центрове, Управител на база за отдих/почивна база/, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ

1.Организира цялостната дейност по посрещане, настаняване и обслужване на клиентите на хотела.
2. Контролира качеството на предлаганите хотелски услуги.
3. Отговаря за ремонтите, реконструкциите и модернизацията на хотела.
4. Контролира финансовите резултати от хотелската дейност.
5. Утвърждава графиците за работа на персонала в хотела.
6. Осигурява своевременното доставяне на постелъчен инвентар, хавлиени и козметични изделия, козметични и почистващи препарати.
7. Контролира финансовата отчетност на работните места в хотела.
8. Отговаря за рекламата на хотела и осигуряването на пълната му заетост с гости.
9. Отговаря и следи за воденето на всички хотелски регистри и документация.
10. Съхранява хотелската документация и регистри.
11. Назначава и освобождава персонала на хотела.
12. Отговаря за сигурността в хотела- персонал и гости.
13. Изпълнява и други задължения във връзка с длъжността си.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГА В ИНДИВИДУАЛНА, САМОСТОЯТЕЛНА, ДНЕВНА, ВЕЧЕРНА ИЛИ СЪБОТНО-НЕДЕЛНА ФОРМА В МАЛКИ ГРУПИ, КАКТО И ЕДНА ОТ НАЙ ТЪРСЕНИТЕ ОНЛАЙН ФОРМИ, ПОДХОДЯЩА ЗА ХОРА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И ОТ ЧУЖБИНА.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин.

Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

На успешно завършилите обучението се издава Удостоверение за професионално обучение на МОН, Образец 3-37.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“ – тук

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

Учебната програма за обучението е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

Издаваните от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ документи са валидни в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ЗЕНИТ“ е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 200312081/2003г.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас