0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение по “Агроекология и климат“ Цена - 150 лв.

Обучението по “Агроекология и климат“ трябва да е с продължителност минимум 18 часа, съгласно Наредба № 7 от  24 февруари 2015 г. за прилагане на Мярка  10 „Агроекология и климат“  от  Програмата за развитие на селските райони.

НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. е  за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони.

С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на насочената към опазването на околната среда и климата мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Земеделските стопани или изрично упълномощено от тях лице трябва да:  преминат агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа до 31 декември на втората година от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане по съответното направление.

Обучението, което предлага УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“  e в професионално направление Растениевъдство и животновъдство, Код: 621 Професия: Агроеколог, Код:621140, Специалност: Агроекология, Код: 6211401 с продължителност 30 учебни часа.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ”ЗЕНИТ 94” ООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200312081 / 01. 11. 2003 г.

Обучението се предлага в индивидуална и самостоятелна – онлайн форма на обучение.

Провежда по специално разработени електронни учебни материали и изпитни тестове, които се полага при приключване на всеки модул.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата от 150лв. по следната банкова сметка
IBAN: BG42STSA93001515065323
БАНКА ДСК, SWIFT/BIC: STSABGSF Получател: ”ЗЕНИТ 94” ООД
Основание: Курс за обучение и трите имена на курсиста

За включването ви в обучението са необходими още да ни изпратите – сканирани:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КУРСА
  • КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • КОПИЕ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР – КАНДИДАТЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА Е ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ ЗДРАВ ДА УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА;

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас