0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение по ТРЗ и личен състав

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ GOOGLE MЕЕT

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 30 УЧЕБНИ ЧАСА, ВЕЧЕРНИ ЗАНЯТИЯ

При успешно приключване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област. 

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин.

Обучението е подходящо за: всички, които искат да получат знания и практически умения за да упражняват тази професия, като счетоводители, HR специалисти, управители на малки и средни фирми, студенти, служители в счетоводни кантори и всеки, който желае да повиши квалификацията си в тази област.

ПРОГРАМА ЗА КУРСА

I.Запознаване с нормативна уредба, избрани моменти от :

Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравното осигуряване, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване, Наредба за работно време, почивки и отпуски, Закон за   здравословни и безопасни условия на труд , Закон за защита на личните данни,  Класификатор на икономическите дейности,  Национална класификация на професиите и длъжностите.

II.Запознаване с основни програмни продукти

1.Програмен продукт Уведомление по чл. 62 от Кодекса на труда ;

2.Програмен продукт за  изготвяне на Д1, Д6 ;

3.Програмен продукт на Националния осигурителен институт за болнични;

4.Микроинвест ТРЗ и ЛС / демо версия / ;

5.Декларация по чл 73, ал. 6;

6.Отчет за статистиката – Годишни финансови отчети / ГФО /

III.Видове  договори

1. Трудов договор;

2. Граждански договор;

3.Договор за управление и контрол;

4. Осигуряване на самонаети лица- видове и промяна на осигуряване

IV.  Трудово досие

 1. Документи по назначаване -лично досие;
 2. Изготвяне на уведомление по чл 62 от Кодекса на труда, корекции и заличаване;
 3. Допълнително споразумение;
 4. Инструктажи, водене на регистри по ЗЗБУТ;
 5. Изготвяне на присъствени форми – графици

V. Болнични, майчинство, трудова злополука:

1.Видове обезщетения;

2.Необходими документи;

3. Изготвяне на документи и фаил за Националния осигурителен институт

VI.Разчетно платежна ведомост

1.Изчисляване на заплати;

2.Разчетно платежна ведомост и свързани документи;

3. Срокове и начини за плащане, платежни документи;

4. Счетоводни записвания

VII.Декларация образец едно и шест

 1. Изготвяне, срокове за подаване;
 2. Корекции, срокове за корекции

VIII  Прекратяване на договори

 1. Прекратяване на трудов договор, договор за управление и контрол /ДУК/ , граждански  договор, предизвестия, обезщетения;
 2. Прекратяване осигуряването на самонаето лице.
 3.  Документи, У62;
 4. Трудова книжка ,осигурителна книжка
 5. УП2, УП3;

IX. Практическа  част – решаване на казуси

1.Изготвяне на трудово досие;

2.Документи за НАП за назначаване;

3.Документи за отсъствие, документ за НОИ;

4.Изготвяне на месечна ведомост;

5.Изготвяне на Д1 и Д6;

6. Счетоводни записвания;

6.Прекратяване на ТД, документи /лично досие документи за НАП/;

7.Попълване на трудова книжка, УП2 УП3

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса от 300 лв . по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323

БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД

Основание: Курс за обучение и трите имена на курсиста

Преди стартиране на обучението е необходимо да получим сканирани следните документи за курсиста:

-заявление за включване в курс

-копие на диплома за завършено средно / висше / образование;

-копие на медицинско свидетелство от личния лекар – кандидатът за обучение трябва да е физически и психически здрав да упражнява професията.

Документът, който получавате за завършеното обучение е международно признат. Може да бъде издаден на английски, немски или друг език, както и легализиран за определена държава, срещу допълнително заплащане.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас