0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучения по немски език

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ работи с учебните системи на някои от най-утвърдените издателства.

Учебните системи са подбрани така, че да предлагат модерни и увлекателни теми, много възможности за общуване и разнообразни упражнения, като в същото време са достъпни за всеки учащ.

Учебниците ни са съвсем нови и актуални, за да са максимално полезни при работа, помощ при обучениe, развлечения или при пътуване в чужбина.

В нашите курсове по НЕМСКИ ЕЗИК

  • ще се научите как да общувате ефективно в най-различни ситуации, ще говорите по-гладко и ще подобрите комуникативните си умения;
  • ще използвате езика без грешки като работите върху граматическите си знания и разширяване на своя речников запас;
  • ще научите как да осъществявате контакти със специалисти от различни сфери;
  • ще научите как да пишете ясно и в подходящ стил за съответната аудитория;
  • ще подобрите произношението си;

Една от системите  с която работим за обучение по НЕМСКИ език е TANGRAM AKTUELL

Обучаващите се по Tangram Aktuell много бързо са в състояние да използват немския език активно и креативно в ежедневни ситуации.

Чрез тази система се достигат в най-пълна степен европейските препоръчителни рамки: комуникативната компетентност и езиковата способност.

Системата започва от ниво начинаещи и в три нива покрива целия основен курс Grundstufe, достигащ до B1 от Европейската езикова рамка.

Tangram Aktuell 1

Като лексикален запас Tangram Aktuell 1, A1 включва около 2000 думи и основна граматика, интересни и актуални практически ситуации (в магазина, в ресторанта, в мебелната къща, работа и професии, културни мероприятия, семейство и домакинство, опознаване на Берлин, ежедневие).


“Tangram Aktuell 1, A1” е разделен на 8 урока със следните теми:

Lektion 1: Hallo! Wie geht’s? (Здравейте! Как сте?) : Числата от 0-100, видове въпросителни изречения в немския език, определителен член, държави и градове.

Lektion 2: Begegnungen (Срещи): Въпросителни местоимения, спелуване, сегашно време, неопределителен член, винителен падеж.

Lektion 3: Guten Tag! Ich suche…. (Добър ден! Търся…..): допълнение във винителен падеж, местоимения, числителни имена, единствено и множествено число на съществителните имена.

Lektion 4: Im Supermarkt (В магазина): Дателен падеж, опаковки, мерки и цени, повелително наклонение.

Lektion 5 :Arbeit und Freizeit (Работа и свободно време): астрономическото време, обозначение на времето, модални глаголи в сегашно време.

Lektion 6: Familie und Haushalt (Семейсто и домакинство): Родословно дърво, притежателни местоимения, глаголи с делими и неделими представки, предлози с винителен и дателен падеж.

Lektion 7: Berlin! Berlin! (Берлин! Берлин!) Посоки, минало (не)свършено време на “haben” и “sein “, минало неопределено време (перфект), лични местоимения във винителен падеж.

Lektion 8: Alltagssituationen (Ежедневни ситуации): Обобщителен урок


Tangram Aktuell

С това ниво лексикалният запас на обучаващите се увеличава с още около 2000 нови думи и изрази

Lektion 1: Junge Leute von heute (Днешните младежи): Подчинени изречения с “weil“и “obwohl”, минало (не)свършено време на “sein“, “haben“ и “werden”, минало (не)свършено време на модалните глаголи.

Lektion 2: Urlaub und Reisen (Отпуска и пътешествия): Минало неопределено време, минало причастие при глаголите с делими представки, с неделими представки и при глаголи с наставка “-ieren“, въпроси с “welch-“.

Lektion 3: “Gesundheit “- Danke (“Наздраве”- Благодаря): Проблеми и съвети, сравнителна и превъзходна степен на прилагателните, подчинени изречения с “wenn”, подчинени изречения с “dass”.

Lektion 4: Farben und Typen (Цветове и типове): Употреба на прилагателни имена без съществителни имена и (не)определителен член, употреба на прилагателни имена след (не)определителен член или съществителни имена, въпроси с “was für ein ….“ и с “Welch-“, глаголи с дателен падеж.

Lektion 5: Gewöhnte Verhältnisse? (Обичайни отношения?): Условно наклонение, “würd“ + Infinitiv, инфинитив конструкция с “zu“, употреба на наречията “deshalb“ и “trotzdem” (“затова” и “въпреки това”)

Lektion 6: Erinnerungen (Спомени): минало (не)свършено време, правилни, неправилни и смесени глаголи, “wenn” ли “als”, минало предварително време.

Lektion 7: Reisen und Hotels ( Пътувания и хотели): условно наклонение за планове и предложения: “würd-“ ,“ könnt-“ и “sollt-“, преки и непреки въпросителни изречения, местоназначения и посоки.

Lektion 8: Aus dem Leben gegriffen (В примката на живота)
Обобщителен урок

Tangram Aktuell 3

Lektion 1: Beziehungen (Връзки)
Възвратни глаголи във винителен и в дателен падеж
Относителни изречения
Предлози wegen и trotz.

Lektion 2: Fantastisches,Unheimliches(Фантастичното, зловещото)

Подчинени обстоятелствени изречения за цел
Infinitiv
Бъдеще време
Страдателен залог

Lektion 3: Wünsche und Träume (Желания и мечти)
Подчинени обстоятелствени изречения за цел (с um .. zu + Infinitiv или damit) Условно наклоение

Lektion 4: Berufe (Професии)
Подчинени изречения с „,so dass” и с „so…, dass“
Родителен падеж
Глаголът brauchen

Lektion 5: Konflikte und Lösungen (Конфликти и решения)
Местоименни наречия
Склонение на прилагателното в родителен падеж „irgend-“

Lektion 6: Gemeinsinn statt Egoismus (Общ дух вместо егоизъм)
an като съюз и като предлог
N-Deklination

Lektion 7: Medienwelten(Медийни светове)
Страдателен залог с „ sein ” и „werden: ”
Сегашно причастие
Подчинени изречения за време

Lektion 8: Zukunftspläne(Планове за бъдещето)
Обобщителен урок

Themen Aktuell

 

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас