0886 744 888

Обучения от
Зенит

Мениджър човешки ресурси – начало 24.04.2024г. Цена - 360 лв.

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не само стабилен и мотивиран колектив, но и повишава имиджа на фирмата

Ето защо HR мениджърът трябва да е отлично подготвен за организирането и провеждането на ефективни интервюта за работа, правилно оценяване на кандидатите, организиране на обучения за персонала и мотивирането на служителите на фирмата.

Всичко това ще научите от обучението което предлагаме в ДИСТАНЦИОННА – ОНЛАЙН ФОРМА

Обучението е по част от професия “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт“, код 3451204, СПК-3.

Подходящо е за служители и експерти в кариерни центрове, и за всички, които желаят да допълнят и осъвременят знанията си в тази област.

Получавате Удостоверение на МОН, образец 3-37, даващо Ви възможност да работите като Мениджър или Специалист по Човешки ресурси!

В курса ще се запознаете с основните аспекти на управлението на човешките ресурси, процесите на набор, подбор, назначаване, мотивиране, оценка, обучение и развитие на персонала. Подготовка, етапи и видове интервюта за подбор на персонал. Методи за избягване на грешки при провеждане на интервю. Най-съвременните техники за подбор на персонал и управление на човешките ресурси.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРА СЛЕД КУРСА

Можете да започнете работа като ”Мениджър по персонала”

Можете да започнете работа като ”Специалист човешките ресурси”

Можете да започнете работа като ”Консултант кариерно развитие”

Възможно е да се реализирате като мениджър, специалист или експерт в отдел по кариерно развитие. Можете да създадетe своя консултантска фирма за човешки ресурси.

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

Обучението в онлайн форма се провежда по електронни учебни материали за които всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Материалите за обучението са разработени от специалисти по ”Човешки ресурси” с богат практически опит и тренери с международни признания

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“ – тук

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

За ТРЕТА СПК – 960 уч. часа  удостоверение за завършен втори гимназиален етап, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование. / 12-ти клас /

Учебната програма за обучението е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас