0886 744 888

Обучения от
Зенит

Опазване компонентите на околната среда /ОКОС/ Цена - 180 лв.

Обучението по ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА е с продължителност 30 учебни часа и цена 180лв.

Предлагаме го в присъствена, индивидуална и онлайн форма за курсисти от цялата страна.    

Това обучение е задължително за всички земеделски производители, желаещи да получат финансиране по проекти финансирани по Подмярка 6,1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” и  Подмярка 6,3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства

След успешно завършване на обученията, обучаемите получават Удостоверение образец 3-37 на МОН, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

Освен курса ОКОС от 30 учебни часа по Подмярка 6.1 се изисква да бъде преминат и допълнителен 150 часов курс в областа на земеделието, за всички, които нямат професионално образавание в тази сфера.

Курсовете , които предлагаме от 150 учебни часа са следните:

Курс „ФЕРМЕР“ – 150 учебни часа

Учебният материал е разделен на модули – здравословни и безопасни условия на труд , агроекология, основи на растениевъдството и животновъдството, аграрна икономика и бизнес планиране. Курсът има за задача да насърчи земеделските стопани да инвестират в човешкия потенциал, да придобият нови знания и умения.

Курс „РАСТЕНИЕВЪД“ – 150 учебни часа

Придобилият квалификация по професията „Растениевъд“ може да работи в селското стопанство – в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни и арендни стопанства, където взема участие в подготовката, организацията и изпълнението на мероприятия по създаване на посевите (насажденията), отглеждане, опазване и прибиране на селскостопанските култури, по транспортиране и съхранение на готовата продукция. В своята работа се ръководи от указанията и съветите на техник-растениевъда, агронома или на ръководителите на различните стопанства (арендни, опитни и семепроизводни) и кооперации.

Курс „ЖИВОТНОВЪД“ – 150 учебни часа

Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Животновъд“, могат да работят в животновъдни ферми, където се отглеждат различни видове животни. В своята работа те се ръководят от указанията на техник-животновъдите, ръководителите на ферми и съветите на зооинженери и наветеринарни лекари. Осъществяват контакти със съветници по земеделие, представители на търговски организации за снабдяване и продажби, научни институти, опитни станции и др. Освен във фермите за животни могат да отглеждат животни в семейното спомагателно стопанство, във фуражопроизводството или фуражопреработвателни предприятия. Друга възможност е да работят във вивариуми, обслужващи изследователските институти, университети, болници и други организации. Могат да се грижат за животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване.

Курс „АГРОЕКОЛОГ“ – 150 учебни часа

Агроекологът упражнява професията си в сферата на екологията, растениевъдството и животновъдството. В своята професионална дейност, агроекологът съдейства за опазване чистотата на природата, за предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда и нейното съхранение. За успешно упражняване на професията агроекологът трябва да бъде прецизен и отговорен при изпълняване на задълженията си за анализ и контрол на факторите, влияещи върху замърсяването на околната среда.

За да се включите в обученията е необходимо да платите таксата за съответния курс в офиса на фирмата или по банков път по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323
SWIFT/BIC: STSABGSF
БАНКА: „БАНКА ДСК“ АД „ЗЕНИТ 94“ ООД

Да ни представите:

– заявление за включване в курс

– копие на диплома за завършено средно образование

– копие на медицинско свидетелство от личен лекар

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас