0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професионални обучения с издаване на Свидетелство на МОН

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец 3-54

Професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, код 344

Професия  “Оперативен счетоводител”, код 344030

Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК-3

Професионално направление „Администрация и управление“, код 345

Професия „Сътрудник в бизнес услуги“, код 345040

Специалност „Бизнес услуги , код 3450401 – СПК-2

Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код: 345050

Специалност “Малък и среден бизнес” , код 3450501, СПК-2

Професия “Касиер”, код 345060

Специалност “Касиер”, код 3450601, СПК-1

Професия “Икономист”, код 345120

Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204, СПК-3

Професия „Икономист“, код 345120

Специалност „Земеделско стопанство“, код 3451203,  СПК-3

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346

Професия “Офис-мениджър”, код 346010

Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101, СПК-3           

Професия “Офис-секретар”, код 346020

Специалност “Административно обслужване”,  код 3460201, СПК-2

Професионално направление „Приложна информатика“, код 482

Професия “Оператор на компютър”, код 482030,

Специалност “Текстообработване”, код 4820301, СПК-1

Професионално направление „Търговия на едро и дребно“, код 341

Професия „Продавач-консултант”, код 341020

Специалност „Продавач-консултант”, код 3410201, СПК-2

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811

Професия “Хотелиер”, код 811010

Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, СПК – 3.

Професия “Сервитьор – барман”, код 811080

Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801,  СПК – 2

Професия “Камериер”, код 811030

Специалност ”Хотелиерство”, код 8110301, СПК-1

Професионално направление „Социална работа и консултиране“, код 762

Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020

Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, СПК-3

Професия „Помощник – възпитател”, код 762030

Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3

Професия „Социален асистент”, код 762040

Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК-2

Професия „Социален асистент”, код 762040

Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК-2

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851

Професия „Еколог”, код 851010

Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, СПК-3

Професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, код 621

Професия „Растениевъд„ код: 621030

Специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305, СПК-2

Професия:” Фермер“,  код 621060

Специалност: “Земеделец“,  код 6210601,  СПК-2

Професия:” Фермер“,  код 621060

Специалност: „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602, СПК-3

Професия “Животновъд”, код 621050

Специалност „Говедовъдство“, код 6210502, СПК-2

Професия “Животновъд”, код 621050

Специалност “Овцевъдство”, код 6210503, СПК – 2

Професия „Работник в животновъдството“, код 621120

Специалност: „Овцевъдство и козевъдство“, 6211202 – СПК -1

Професия „Работник в животновъдството“, код 621120

Специалност:  „Говедовъдство и биволовъдство“, код 6211201 – СПК-1

Професия „Агроеколог„ код 621140

Специалност: Агроекология, код 6211401 – СПК -3

Професионално направление Градинарство/паркове и градини/, код 622

Професия: код 622020 Озеленител

Специалност: 6220202 Парково строителство и озеленяване СПК: 2

Професия: код 622030 Работник в озеленяването

Специалност: 6220301 Озеленяване и цветарство СПК: 1

Професионално направление Горско стопанство, код 623

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060

Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601 – СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060

Специалност „Дърводобив“, код 6230602 – СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060

Специалност „Дивечовъдство“, код 6230603 – СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060

Специалност „Билкарство“, код 6230604 – СПК-1

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010

Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3

Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“, код 815

Професия „Фризьор”, код 815010

Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК-2

Професия „Фризьор”, код 815010

Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги”, код 8150102, СПК-3

Професия „Козметик”, код 815020
Специалност „Козметика”, код 8150201, СПК-2

Професия „Козметик”, код 815020

Специалност „ Организация и технология на козметичните услуги”, код 8150202, СПК-3

Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030

Специалност „ Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, СПК-2

Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030

Специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”, код 8150302, СПК-3

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас