0886 744 888

Обучения от
Зенит

Оператор на компютър, СПК-1

Професия “Оператор на компютър”, код 482030, Специалност “Текстообработване”, код 4820301, СПК-1

След придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Оператор на компютър“ обучаваният може да продължи обучението си по всяка друга професия от професионално направление „Приложна информатика“ и от професионално направление „Стопанско управление и администрация“ или друга професия с възможност за придобиване на трета или четвърта степен на професионална квалификация.

Професията „Оператор на компютър“ е добра основа за продължаване на обучението

за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията 213060 „Компютърен график“, трета степен на професионална квалификация по професията 213050 „Компютърен аниматор“ от професионално направление 213 „Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти“, както и на трета степен на професионална квалификация по професията 482010 „Икономист-информатик“ от професионално направление „Използване на компютри“.null

След завършване на обучението по професията обучаваният ще може да:

· познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в офисите с използване на компютърна техника;

· познава и прилага информационните и комуникационните технологии в зависимост от вида на дейностите, които са му възложени;

· познава и изпълнява специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и използва личните предпазни средства при работа с компютър и офис техника;

· познава и спазва изискванията за длъжността и притежава необходимите компетенции.

· умее да се справя с офисните административни процедури;

· разчита, намира информация и участва в разработването на техническа и технологична документация;

· умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол;

· познава и прилага основните операции при работа с компютър;

· умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на документи: въвеждане, разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания за работа с електронни таблици, създаване на адресна книга; кореспонденция и организиране на дълго и краткосрочни планове и задачи, презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.;

· следи за изправността на компютърната система и предприема необходимите мерки за отстраняване на възникнали проблеми.

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма в малки групи

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин.

На успешно завършилите обучението по цялата професия се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец № 3-54 или Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, ако се обучават по част от професията.

Документите за завършено обучение са международно признати.

Могат да бъдат издадени на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/

Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас