0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия “Оперативен счетоводител” Цена - 1600 лв.

Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030 Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК-3

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

Организация и форма на онлайн обучението:

За да се обучавате в дистанционна форма на обучение е необходимо да имате компютър и интернет достъп в дома си или на работното си място и това ви дава възможност да се обучавате от всяко населено място в България и чужбина.

Дистанционното обучение е с онлайн консултации с преподаватели, при което се обучавате и решавате задачи, казуси и всички тестове онлайн.

През целия курс на обучение имате Възможност за пряка комуникация с преподавателите и координаторите от офиса на ЗЕНИТ в платформата за дистанционно обучение, скайп, вайбър, имейл, телефон и др. Необходимо е лично да присъствате само на държавния изпит.

Обучението се провежда от преподаватели от Икономически университет – Варна с дългогодишен педагогически стаж в обучението на възрастни и богат практически опит като счетоводители.

Придобилите трета степен на квалификация по професията „Оперативен счетоводител“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следните единични групи 3313 „Оперативни счетоводители“ и 2411 „Одитори и счетоводители“, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Описание на професията

Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове.

Оперативният счетоводител може да получава и предава счетоводни документи на обслужващите банки, да получава и предава парични средства в левове и валута от и по банкови сметки, да закупува и продава валутни парични средства.

Оперативният счетоводител извършва анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключва разчети по ЗДДС, съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала, като представя справки и отчети за тях на главния счетоводител или на друго лице, отговарящо за финансово-счетоводната дейност в предприятието.

Оперативният счетоводител носи отговорност за съставените от него първични счетоводни документи и счетоводни записвания както върху тях, така и в регистрите на предприятието, за спазване на нормативно определените срокове за приключване и представяне на документи и отчети в различни институции.

В зависимост от отрасъла и големината на стопанската единица оперативният счетоводител може да извършва счетоводна обработка изцяло или само на част от общата финансова отчетност в предприятието.

Той е подчинен на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства с други оперативни счетоводители, отговорници на складове, производства, магазини, домакини, касиери, доставчици, клиенти, контролни органи и др.

Оперативният счетоводител работи в офис и ползва офис техника (компютър, принтер, скенер, телефон, факс, калкулатор и др.).

Оперативният счетоводител трябва да притежава прецизност, логическо мислене, математически способности, да проявява отговорност, дисциплинираност и умение за работа в екип. Той трябва да бъде лоялен към предприятието и да пази фирмени тайни.

Учебно съдържание: общия брой на часовете за обучение са 960 учебни часа, като програмата за обучение е разделена на четири модула, както следва:

  • Обща професионална подготовка
  • отраслова професионална подготовка
  • специфична задължителна професионална подготовка
  • избираема професионална подготовка.

Последователното усвояване на съдържанието им и решаването на много практически задачи и казуси, гарантира възможност за упражняване на професията.

Завършване и удостоверяване на завършено професионално обучение

На успешно завършилите обучението по цялата професия – 960уч. часа се издава СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, Образец 3-54 на МОН.

Ако се обучавате по част от професията и обучението е с продължителност 80 уч.часа, получавате УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, Образец 3-37 на МОН, цената на този курс е 650лв.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД

Основание: Курс за обучение и трите имена на курсиста

Преди стартиране на обучението е необходимо да получим сканирани следните документи за курсиста:

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение – по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

За ТРЕТА СПК – 960 уч. часа  удостоверение за завършен втори гимназиален етап, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование. / 12-ти клас /

Учебната програма за обучението е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

Издаваните от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ документи са валидни в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас