0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия „Агроеколог„ СПК -3 Цена - 1200 лв.

Професия „Агроеколог„ код 621140, Специалност Агроекология, код 6211401, СПК -3

Агроекологът упражнява професията си в сферата на екологията, растениевъдството и животновъдството.

В своята професионална дейност, агроекологът анализира въздействието на антропогените фактори, влияещи върху замърсяването на околната среда, резултата от стопанската дейност на човека, установява степента и вида на замърсяванията на атмосферния въздух, водите и почвите, анализира неустойчивостта при управление на земите и земните ресурси, осъществява биологично производство на селскостопанска продукция, прилага системи за оползотворяване на органичните остатъци и компостиране.

Агроекологът е задължен

да съдейства за опазване чистотата на природата, за предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда и нейното съхранение.

За успешно упражняване на професията агроекологът трябва да бъде прецизен и отговорен при изпълняване на задълженията си за анализ и контрол на факторите, влияещи върху замърсяването на околната среда.

Агроекологът трябва да спазва

правилата за безопасност на труда, санитарно‐хигиенните и международните стандарти. Осъществява своята дейност в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за почвите, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона за защита на растенията, Закона за биоразнобразието, Закона за защитените територии, Закона за генетично модифицираните организми, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и техните подзаконови нормативни актове.

Агроекологът трябва да се стреми да прилага ефективно европейските агроекологични програми и системи за управление на околната среда.

Агроекологът общува

със земеделски производители, тютюнопроизводители, селскостопански работници, председатели на кооперации и сдружения, счетоводители, инженери, механици, търговски и маркетингови специалисти, представители на финансово‐кредитни институции, научни институти, семепроизводни стопанства и ферми.

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Агроеколог“, могат да продължат обучението си

по професия „Управление на растениевъдни и животновъдни ферми“ с четвърта степен на професионална квалификация от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“

Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Агроеколог“,

може да постъпва на работа

на следните длъжности от НКПД: от Единична група 3141Природонаучни техници (без медицинските) 3141 3006 Техник, екология от Единична група 3142 Агротехници 3142 3002 Техник, агрохимия и растителна защита както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

На успешно завършилите обучението се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН Образец 3-54. Документа има воден знак.

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Свидетелството за завършено обучение е международно признато. Може да бъдат издадено на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас