0886 744 888

Обучения от
Зенит

Агроеколог – 21.05.2024г. Цена - 360 лв.

Професия „Агроеколог“ код 621140, Специалност Агроекология, код 6211401, СПК -3

Агроекологът упражнява професията си в сферата на екологията, растениевъдството и животновъдството.

В своята професионална дейност, агроекологът анализира въздействието на антропогените фактори, влияещи върху замърсяването на околната среда, резултата от стопанската дейност на човека, установява степента и вида на замърсяванията на атмосферния въздух, водите и почвите, анализира неустойчивостта при управление на земите и земните ресурси, осъществява биологично производство на селскостопанска продукция, прилага системи за оползотворяване на органичните остатъци и компостиране.

Агроекологът е задължен

да съдейства за опазване чистотата на природата, за предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда и нейното съхранение.

За успешно упражняване на професията агроекологът трябва да бъде прецизен и отговорен при изпълняване на задълженията си за анализ и контрол на факторите, влияещи върху замърсяването на околната среда.

Агроекологът трябва да спазва

правилата за безопасност на труда, санитарно‐хигиенните и международните стандарти. Осъществява своята дейност в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за почвите, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона за защита на растенията, Закона за биоразнобразието, Закона за защитените територии, Закона за генетично модифицираните организми, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и техните подзаконови нормативни актове.

Агроекологът трябва да се стреми да прилага ефективно европейските агроекологични програми и системи за управление на околната среда.

Агроекологът общува

със земеделски производители, тютюнопроизводители, селскостопански работници, председатели на кооперации и сдружения, счетоводители, инженери, механици, търговски и маркетингови специалисти, представители на финансово‐кредитни институции, научни институти, семепроизводни стопанства и ферми.

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Агроеколог“, могат да продължат обучението си

по професия „Управление на растениевъдни и животновъдни ферми“ с четвърта степен на професионална квалификация от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“

Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Агроеколог“,

може да постъпва на работа

на следните длъжности от НКПД: от Единична група 3141Природонаучни техници (без медицинските) 3141 3006 Техник, екология от Единична група 3142 Агротехници 3142 3002 Техник, агрохимия и растителна защита както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

След успешно приключване на обучението се издава Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация на МOН, в зависимост от продължителността на обучението.

На успешно завършилите обучението по цялата професия -960 учебни часа се издава ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Цена на обученито 1400лв.

Ако се обучавате по част от професията и обучението е с продължителност 240 уч. часа, получавате Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН. Цена на курса 360лв.

Издаваните от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗЕНИТ документи са валидни в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.

Учебната програма за обучението е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“ – тук

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас