0886 744 888

Обучения от
Зенит

Еколог – начало 17.06.2024г. Цена - 420 лв.

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851

Професия „Еколог”, код 851010, Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, СПК-3

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМА на обучение.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

След успешно приключване на обучението се издава Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация на МOН, в зависимост от продължителността на обучението.

На успешно завършилите обучението по цялата професия -960 учебничаса се издава ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН -Представлява най-висшата степен документ за всяка професия.

Цена на курса с включени учебни материали и учебна документация е 1400 лева.

Издаваните от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ документи са валидни в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.

УЧЕБНА ПРОГРАМА за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „ЕКОЛОГ“, код 851010, специалност „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”, код 8510101

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
2. Икономика
3. Предприемачество

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
4.  Използване  на  информационни  и  комуникационни  технологии  в професионалната дейност
5. Организация на труда
6. Комуникация и чужд език
7. Връзка между околна среда и здравословен и безопасен труд
8. Основи на екологията и защита на околната среда

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

9. Технологии и техники за управление на околната среда
10. Лабораторни изследвания и отчети
11. Мониторинг на състоянието на околната среда

Лицата,  придобили  трета  степен  на  професионална  квалификация  по специалността  „Екология  и  опазване  на  околната  среда“,  поемат  отговорност  за: работата  на  малък  екип,  изпълняващ  конкретни  дейности  по  екологичен  одит, мониторинг и контрол; изготвянето на анализи, изводи и предложения за отстраняване или намаляване вредното въздействие на човешката дейност върху околната среда.

В своята дейност те подготвят анализи, информация и се консултират с лица, отговорни за дейностите, свързани с опазване на околната среда.

Умението за работа в екип е важно за успешната дейност на еколога в условията на работна среда, свързана с рискови фактори. Като част от работния екип той трябва да създава и поддържа добри работни взаимоотношения, да бъде коректен и лоялен.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилите  трета  степен  на  професионална  квалификация  по  професията „Еколог“ могат да участват във форми за продължаващо професионално обучение за надграждане  на  професионалните  компетентности  в  конкретни  области  от професионално направление 851 „Технологии за опазване на околната среда“.

При  продължаващото  професионално  обучение  се  организира  обучение  за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

  • Възможности  за  професионална  реализация  съгласно  Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика; посл. изм. със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.

Лице,  придобило  трета  степен  на  професионална  квалификация  по професията „Еколог“ може да заема длъжностите от НКПД:

  • 3141-3006 Техник, екология;
  • 3116-3015  Технолог,  технология  на  опазване  и  пречистване  на  водите  и
  • въздуха, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Ако се обучавате по част от професията и обучението е с продължителност 280 уч. часа, получавате Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, цената на курса е 420лв.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“ – тук

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас