0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия „Растениевъд„ СПК-2

Професия „Растениевъд„ код: 621030, Специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305, СПК-2

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ на обучение, която е подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

Придобилият  квалификация по професията „Растениевъд“ може да работи в селското стопанство – в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни и арендни стопанства, където взема участие в подготовката, организацията и изпълнението на мероприятия по създаване на посевите (насажденията), отглеждане, опазване и прибиране на селскостопанските култури, по транспортиране и съхранение на готовата продукция.

В своята работа се ръководи от указанията и съветите на техник-растениевъда, агронома или на ръководителите на различните стопанства (арендни, опитни и семепроизводни) и кооперации.

Растениевъдът с втора степен на професионална квалификация може да организира и координира работата на малка група хора (звено), да следи за срочното и качественото изпълнение на възложените от техникрастениевъда дейности и да води отчет на извършеното от отделните членове на групата.

Под ръководството на агронома той участва в организацията и изпълнението на всички мероприятия по подготовка, окомплектуване и обслужване на машините и прикачния инвентар, необходим за подготовка на площите за сеитба (засаждане), опазване на културите от болести, плевели и неприятели, прибиране и подготовка на продукцията за съхранение.

 Основните трудови дейности на растениевъда са:

· подготовя площите и посевния материал за сеитба;

 · извършва ръчна сеитба на семената и засаждане на посадъчния материал;

· участва в торенето, обработката и пръскането на площите;

· следи за развитието на културите, плевелите, намножаване на неприятелите и извършва растителнозащитните операции (пръскане, прашене, залагане на примамки, окопаване, плевене, загърляне, напояване и др.);

· подготвя, нагласява и обслужва машините за сеитба, торене, обработки, пръскане, транспортиране и прибиране на продукцията от различни видове култури;

· подготвя, разполага, нагласява, обслужва машините за напояване и извършва поливане на насажденията;

 · извършва дейности по отглеждане на тютюн, етеричномаслени и медоносни култури, производство и събиране на билки, полски и фуражни култури и трайни насаждения (резитби, кършене, култучене, филизене и др.);

· извършва ръчни и механизирани мероприятия на площите за семепроизводство – засяване и засаждане на културите;

· полага грижи през вегетацията, за размножаване на растенията (пензиране, обезметляване, кастриране, опрашване и др.), измервания и прибиране, почистване, сортиране и опаковка на семепроизводната продукция; · подготвя складовите помещения за съхранение на продукцията – обгазяване, дезинфекция и др.;

 · организира прибирането на културите, транспонтирането на продукцията, сортирането и подготовката є за съхранение и продажба;

· попълва данни в документацията за изчисляване на рентабилността от отглежданите култури.

На успешно завършилите обучението по цялата професия се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец № 3-54 или Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, ако се обучават по част от професията.

Документите за завършено обучение са международно признати. Могат да бъдат издадени на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/ Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас