0886 744 888

Обучения от
Зенит

Социален асистент – Подпомагане на деца – 18.06.2024 Цена - 240 лв.

Професия „Социален асистент”, код 76204, Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК–2

Дейностите, осъществявани от социалния асистент, целят подобряване на качеството на живот на уязвими групи деца, деца със сензорни, физически, интелектуални и хронични заболявания, чрез ежедневна подкрепа в дома им и извън него.

Дейности, осъществявани от социалния асистент

Социалният асистент оказва помощ при организиране на дейности и занимания в дома и извън него. Придружава децата до и от обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните занимания (в помощ както на потребителя, така и на обучаващия) и подпомага потребителя при подготовката за учебни занятия (домашна работа).

Социалният асистент подпомага общуването и поддържането на социални контакти и допринася за осигуряване на емоционален комфорт на потребителя и неговите близки.

Социалният асистент съдейства при изготвяне, подаване и получаване на документи до и от публични и частни институции; снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения, с учебни пособия и консумативи при тежко заболяване, инвалидност, както и при ползване на различни социални услуги.

Социалният асистент поддържа контакт с личния лекар при влошаване на здравословното състояние или при спешен случай, съдейства при приема на лекарствени средства.

Социалният асистент обсъжда с родителите или настойниците на децата потребители необходимостта от мерки срещу фактори, представляващи опасност за здравето на детето. Информира своевременно организацията доставчик за сигнали или случаи на злоупотреба и насилие, оказани върху потребителя.

Социалният асистент, работещ с деца, трябва да умее да привлече вниманието и да спечели доверието на детето.

Социалният асистент предоставя услуги почасово по график, както и на 8 или 12 часов режим на работа в зависимост от нуждите на потребителя на социални услуги.

Възможности за продължаване на професионалното обучение.

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Социален асистент“ може да продължи обучението си по професията „Сътрудник социални дейности“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като част от обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита.

Възможности за професионална реализация

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Социален асистент“, могат да заемат длъжностите 5133-1001 Домашен санитар; 5133-1002 Личен асистент; 5133-1003 Обслужващ болни; 5133-1004 Социален асистент; 5133-1005 Разносвач на храна; 5132-1001 Болногледач; 5131-3001 Бавачка; 5131-1005 Детегледачка, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Форми на обучение

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма на обучение в малки групи, както и една от най- търсените и предпочитана ОНЛАЙН ФОРМА на обучение, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

ОНЛАЙН форма на обучение

Провежда по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, задачи за самоподготовка и изпитни тестове, които се полагат при приключване на курса.

Учебните материали са разработени от университетски преподаватели и експерти с богат практически опит в областта на социалната работа. С тях курсистите могат да имат присъствени или онлайн консултации през целия период на обучението.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Учебната и производствена практика е в реална работна среда

На успешно завършилите обучение от 660 уч. часа се издава СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ на МОН Образец 3-54, цена 1200лв.

Успешно завършилите обучение по част от професията „Социален асистент“ с продължителност 240 уч. часа, получават Удостоверение за професионално обучение на МОН, Образец 3-37.

Свидетелството и Удостоверението за завършено обучение е международно признато. Може да бъде издадено на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“ – тук

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас