0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение по професия ”Фермер“ – 2-ра СПК

Професия ”Фермер“,  код 621060, Специалност “Земеделец“,  код 6210601, СПК-2

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Селското стопанство е един от приоритетите на националната икономика.

Придобилите професионална квалификация „Фермер“ могат да участват в реализирането на тези приоритети като участват в различни инвестиционни програми:
• подобряване на условията за производството, преработката и маркетинга на земеделски и горски продукти, както и на условията за преработка и маркетинг на рибните продукти в съответствие с достиженията на ЕС;
• насърчаване на екологосъобразно земеделие и дейности по опазване на околната среда;
• интегрирано развитие на селските райони, насочено към укрепването и съхраняването на тяхната икономика и общност;
• инвестиции в човешки ресурси – професионално обучение на земеделскипроизводители и други лица, работещи в селското стопанство и участващи вземеделското производство, горското стопанство и диверсификацията на дейности вселските райони.


Професията „Фермер“ не може да се упражнява от хора страдащи

от заболявания, като алергията към полени, цъфтежи, масла, препарати, торове, животни и др. Ограниченията за някои от дейностите се налагат за хора, които не могат да работят наоткрито, при високи и ниски температури, силно слънце и др. Страхът или неприязънтакъм животните затрудняват практикуването на тази професия.

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният има право да се обучава по друга специалност от професия“Фермер“, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Селско стопанство“, се зачитат.

След придобиване на втора степен на професионална квалификация попрофесията „Фермер“ обучаваният има право да продължи обучението си по друга професия от професионално направление „Селско стопанство“,

като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионалнинаправления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачитат(в съответствие с ДОИ за професиите от направление „Селско стопанство“).

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Фермер“ обучаваният има право да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

На успешно завършилите обучението по цялата професия се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец  № 3-54 или Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, ако се обучават по част от професията.

Документът за завършено обучение е международно признат. Може да бъде издаден на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/


ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас