0886 744 888

Обучения от
Зенит

Фермер, СПК-3 Цена - 300 лв.

Професия ”Фермер“, код 621060 Специалност: „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Цели на обучението

Основна цел на обучението по професия „Фермер“ е подготвянето на обучаемите за реализацията им по придобитата специалност в селското стопанство.

След завършване на обучението по Специалност 6210601 „Земеделец“ обучаваният ще може да:

• знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява с работата си околната среда;

• осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип

• познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях

• знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;

• се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.

• да познава основните земеделски култури, животни и машини;

• да познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на селскостопанските работи;

• да познава организацията на фермата и правомощията на длъжностните лица

След завършване на обучението по специалността обучаваният ще умее да прави:

  • агропроизводствена характеристика на почвата;
  • да извършва основни технологични операции при отглеждане на различни земеделски култури;
  • да полага основни грижи при отглеждането и развъждането на селскостопанските животни;
  • правилно да нагласява за работа и съхранява селскостопанските машини, съоръжения и инструменти;
  • да извършва първична преработка и съхранение на продукцията, като:

-знае предназначението, особеностите, функциите, начините на безопасна работа със селскостопански култури, животни и машини;

-разбира технологичната последователност при отглеждането на различни селскостопански култури и животни;

-прилага усвоените теоретични знания при въвеждане на нова техника и технологии за отглеждане на селскостопански култури и животни;

-анализира условията за работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности;

-синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си;

– оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания

На успешно завършилите обучението по цялата професия се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец № 3-54 или Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, ако се обучават по част от професията, цена 240лв.

Документите за завършено обучение са международно признати. Могат да бъдат издадени на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/ Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“ – тук

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас