0886 744 888

Обучения от
Зенит

Социален асистент – Подпомагане на възрастни-начало 23.07.2024 Цена - 360 лв.

Професия „Социален асистент”, код 762040
Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК–2

Дейности, осъществявани от социалния асистент

Дейностите, осъществявани от социалния асистент, целят подобряване на качеството на живот на уязвими групи хора – деца и възрастни с увреждания, деца със сензорни, физически, интелектуални и хронични заболявания, самотно живеещи и възрастни хора, чрез ежедневна подкрепа в дома им и извън него.

Социалният асистент оказва помощ при организиране на дейности и занимания в дома и извън него. Придружава децата и възрастните до и от обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните занимания

Социалният асистент подпомага общуването и поддържането на социални контакти и допринася за осигуряване на емоционален комфорт на потребителя и неговите близки.

Оказва подкрепа при кризисни ситуации от битово естество (загуба на близък човек, тежко заболяване, продължителна раздяла, ситуации на насилие и др.).

Социалният асистент съдейства при изготвяне, подаване и получаване на документи до и от публични и частни институции, заплащане на данъци, такси и други сметки, както и при ползване на различни социални услуги.

Организира пътувания и придружава потребителя до работното му място, при разходка и посещение на кино, театър, концерти и др.

Социалният асистент трябва да проявява лоялност и толерантност към възрастовите, етническите, религиозните и други различия, емпатия, търпение, емоционална стабилност. Необходимо е да има добри обноски и приветлив външен вид. Социалният асистент, работещ с деца, трябва да умее да привлече вниманието и да спечели доверието на детето.

Социалният асистент предоставя услуги почасово по график или на пълен работен ден.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Социален асистент“ може да продължи обучението си по професията „Сътрудник социални дейности“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като част от обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита.

Възможности за професионална реализация

Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Социален асистент“, могат да заемат длъжностите: Социален асистент, Личен асистент; Болногледач, Разносвач на храна

Форма на обучение

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както и една от най – търсените и предпочитани ОНЛАЙН ФОРМА на обучение, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина Описание на професията

ОНЛАЙН формата на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

Провежда по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, задачи за самоподготовка и изпитни тестове, които се полагат при приключване на курса.

Учебните материали са разработени от университетски преподаватели и експерти с богат практически опит в областта на социалната работа. С тях курсистите могат да имат присъствени или онлайн консултации през целия период на обучението.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Учебната и производствена практика е в реална работна среда

След успешно приключване на обучението се издава Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация на МOН, в зависимост от продължителността на обучението.

На успешно завършилите обучението по цялата професия – 660 учебни часа се издава ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.

Цена на обучението със Свидетелство на МОН – 1200лв.

Ако се обучавате по част от професията и обучението е с продължителност 240 уч. часа, получавате Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, цена на кулса 360лв.

Издаваните от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗЕНИТ документи са валидни в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.

Могат да бъдат издадени на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/

Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

  • Заявление за включване в обучение – ТУК

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас