0886 744 888

Обява за
работа

Подбор на служители за фирма „ДИГИТАЛЕН АРХИВ“ ООД

Във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, договор № BG16RFOP002-2.041-0002-C01 „Дигитален архив“ фирма „ДИГИТАЛЕН АРХИВ“ ООД обявява подбор на служители за следните позиции:

‐        Оператор Художествена фотография – 1 бр.;

‐        Печатар, проекции/изображения – 2 бр. ;

‐        Технически сътрудник – 1бр. ;

‐        Kомпютърен оператор – 2 бройки;

‐        Работник, печатарска машина – 1 бр.;

‐        Машинен оператор, печатарство – 1бр.;

1.Общи изисквания към кандидатите:

Кандидатите, които желаят да заемат някоя от горепосочените длъжности, следва да отговарят на следните изисквания:

•             Да имат навършени 18 години;

•             Да са в трудоспособна възраст;

•             Да не са съдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда.

•             Да не са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства.

•             Да не са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност.

•             Да не са представили умишлено документи с невярно съдържание.

•             Да са работоспособни за извършване на дейностите.

•             Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжностите

2.1. Оператор Художествена фотография- 1 бройка

–        Лицето следва да притежава средно образование специалност „фотография“ или минимум 2 години професионален опит на същата или сходна позицията;

–        функции (отговорности и задължения) за изпълнение на длъжността по проекта – Осъществяване на

–        период на заетост – за срока на изпълнение на проекта

–              часова заетост- 8 часа на ден.

2.2. Печатар, проекции/изображения-2 бройки

–              Лицето следва да притежава висше или средно техническо образование в областта на полиграфията, дизайна, вътрешната архитектура, художествени занаяти или минимум 2 години професионален опит на същата или сходна позиция.

–              функции (отговорности и задължения) за изпълнение на длъжността по проекта – Систематизация на архива, опериране със закупената принтерна техника. Осигурява качество и бързина при изпълнението на поръчките, като се съобразява с изискванията по зададения проект.

–              Изпълнява поръчките при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.

–              -период на заетост – за срока на изпълнение на проекта

–              -часова заетост- 8 часа на ден.

2.3. Технически сътрудник – 1 бройка

–              Лицето следва да притежава висше или образование в областта на икономиката или офис управлението или минимум 2 години професионален опит, на същата или сходна длъжност – / офис сътрудник, технически сътрудник/администратор/секретар и др..

–              функции (отговорности и задължения) по проекта- Приема заявки за услугата, организира технически процеса по предоставяне на услугата, поддържа контакти с външни изпълнители или доставчици.

–              период на заетост – за срока на изпълнение на проекта

–              часова заетост- 8 часа на ден.

2.4. Kомпютърен оператор – 2 бройки

–              Лицето следва да притежава висше или средно образование в областта на икономиката, компютърните или информационни технологии или минимум 2 години професионален опит, на същата или сходна длъжност.

–              функции (отговорности и задължения) по проекта- Оперира със закупената компютърна техника. Въвежда данните и прави справки-извлечения от базата данни на компютърната система.

–              период на заетост –  за срока на изпълнение на проекта

–              часова заетост- 8 часа на ден.

2.5. Работник, печатарска машина – 1 бройка

–              Лицето следва да притежава висше инженерно образование или средно образование в областта на полиграфията или минимум 2 години професионален опит, на същата или сходна длъжност .

–              функции (отговорности и задължения) по проекта – Систематизация на архива, опериране със закупената принтерна техника. Осигурява качество и бързина при изпълнението на поръчките, като се съобразява с изискванията по зададения проект.

–              Изпълнява поръчките при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.

–              период на заетост – за срока на изпълнение на проекта

–              часова заетост- 8 часа на ден.

2.6. Машинен оператор, печатарство – 1 бройка

–        Лицето следва да притежава висше или средно образование в областта на полиграфията, дизайна или минимум 2 години професионален опит, на същата или сходна длъжност  .

–              функции (отговорности и задължения) по проекта- Систематизация на архива, опериране със закупената периферна техника/принтери, скенери/. Осигурява качество и бързина при изпълнението на поръчките, като се съобразява с изискванията по зададения проект. Изпълнява поръчките при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.

–              период на заетост – за срока на изпълнение на проекта

–              часова заетост- 8 часа на ден.

3. Документи за кандидатстване

1.           Заявление за постъпване на работа;

2.           Автобиография ;

3.           Декларация за обработка на личните данни на кандидата;

4.           Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, по образец;

6.           Копие от документи за придобито образование, допълнителни квалификации и др.;

7.           Копие от трудова/осигурителна книжка.

Всички документи, които трябва да бъдат подадени по образец, кандидатите ще получат на адреса за кореспонденция на „Дигитален архив“ ООД: гр. Варна, ул. Любен Каравелов № 77

 4. Срок за кандидатстване:

Всички документи следва да бъдат представени или изпратени на кореспонденция на „Дигитален архив“ ООД: гр. Варна, ул. Любен Каравелов № 77 в срок до  30.09.2020 г.

5. Начин на провеждане на подборът

Подборът ще се извърши по документи:

Комисия ще разгледа подадените документи дали са в съответствие с изискваните за заемане на длъжността.  

За резултатите от подбора кандидатите ще бъдат уведомени лично, чрез оставените от тях контакти за връзка.

Обявата е публикувана на 15.09.2020 г. и на официалната страница на „Дигитален архив“ ООД
http://www.varnainter.net/digitalarchive/

http://www.varnainter.net/digitalarchive/>

През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряванетто на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0886 744 888

Свържете се с нас

  • Пусни файловете тук или