0886 744 888

Обява за
работа

ЮРИСКОНСУЛТ

Изисквания:

 • Висше юридическо образование и юридическа правоспособност;
 • Опит на подобна позиция – минимум 5 година
 • Области на правото: търговското, вещно, административно, в това число обществени поръчки;
 • Високо ниво на вътрешна мотивация, лоялност, готовност и желание за работа в динамична среда;
 • Способност да планира и придържане към срокове.

Задължения:

 • Разработване на становища и указания по прилагане на нормативната и поднормативната уредба в областта на строителството, облигационно и вещно право, ЗОП, ППЗОП;
 • Преглед на обществени поръчки, подаване, работа с ЦАИС;
 • Изготвяне на договори, споразумения, пълномощни, заявления до държавни или общински институции и участие при съставянето на договори, съвместно с другите звена във фирмата – технически отдел, офертен отдел, счетоводство;
 • Изготвяне на отговори, жалби, писма, уведомления – администриране на фирмени документи;
 • Изготвяне на документи за учредяване на търговски дружества и за извършване на промени на вписани обстоятелства в Търговски регистър и регстъра на ЮЛНЦ;
 • Снабдяване с документи и информация от държавни и общински институции.

Предложение:

 • Възможност за работа във фирма, работеща по различни направления в строителството: сградно, инфраструктурно – енергийно/ транспортно, благоустройствена инфраструктура, хидротехническо, опазването на околната среда;
 • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции; 
 • Коректност в трудовите отношения – постоянен трудов договор и дългосрочен ангажимент; 
 • Възможности за индивидуални и екипни обучения. 

През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряванетто на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0886 744 888

Свържете се с нас

 • Пусни файловете тук или