0886 744 888

Зенит ООД

Общи условия

Общи условия

АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ към „ЗЕНИТ 94“ ООД е лидер в областта на подбора, обучението, квалификацията и преквалификацията на персонал и управление на човешките ресурси.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към „ЗЕНИТ 94“ ООД организира и провежда професионални и чуждоезикови обучения, обучения на персонал по европейски проекти, дистанционни обучения, тренинги и семинари!

„ЗЕНИТ 94“ ООД, с ЕИК: 103871935 е Администратор на лични данни.

Във връзка с регламента за закона за защита на личните данни, политиката на агенцията определя правилата по събиране, обработка и съхраняване на личните данни, предоставени доброволно от клиентите на „ЗЕНИТ 94“ ООД

Всички данни на лицата, се използват само и единствено за целите на услугите, предоставени от ЗЕНИТ. Ние не носим отговорност за верността на подадените данни.

„ЗЕНИТ 94“ ООД събира и обработва лични данни на своите клиенти, при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот, и се придържа изцяло към законовата рамка, регламентираща защитата на личните данни.

Данните, които изискваме от търсещите работа лица са автобиография, документ за завършено образование, удостоверения / свидетелства за преквалификация, за езикови познания, професионален опит, лични данни – ЕГН, семейно положение и др.

Информацията от страна на търсещи или предлагащи работа е конфиденциална. Тази информация се предоставя на трети лица, със съгласието на лицата, доброволно, с цел тяхното подпомагане да намерят и започнат работа, и се използва само за целите на фирмата.

Личните данни се защитават от загуба, унищожение, манипулация, неправомерен достъп и неправомерно разкриване.

Данните НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ с цел реклама, маркетингови, статистически проучвания, политически агитации и др.

Информацията се съхранява на хартиен носител и на технически средства за неопределен период от време, както и в „Информационно-комуникационна платформа на Частните посредници“ към Агенцията по заетостта.

При въпроси свързани със защитата на личните данни, свържете се с нас на посочените контакти.


ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор сега и тогава...

Виж още