0886 744 888

Околна среда
ОТ ЗЕНИТ

Околна среда

Обучения за земеделски производители: начало 25, 28 и 30 Септември

Обученията за земеделски стопани кандидатстващи по програмите за развитие на селските райони 2014 -2020г. предлагаме...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Специализирани ежегодни обучения по ЗБУТ – присъствени и ОНЛАЙН- начало на 29.09.2020 и 02.10.2020

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ - ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Професионални обучения за земеделски стопани

„ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД„ код 621140, специалност Агроекология, код 6211401 – 3-та СПК, код : 623010, специалност „Горско...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Професия „Еколог” – онлайн обучение

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851 Професия „Еколог”, код 851010, Специалност...

Дата: 29/05/2019 Виж още