0886 744 888

Обучения от
Зенит

Специализирани ежегодни обучения по ЗБУТ Цена - 80 лв.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ – ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от 27.07.1998г
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, КОЕТО ПРОВЕЖДА ИНСТРУКТАЖИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. Д
ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, КОИТО РЪКОВОДЯТ И УПРАВЛЯВАТ ТРУДОВИТЕ ПРОЦЕСИ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ В СТРОИТЕЛСТВОТО – ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от 27.07.1998г.
ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от 27.07.1998г.
КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО – за вписване в Камарата на строителите, ЗЗБУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004г.
КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба № 2 от 22.03.2004г.К
ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА – ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба № 4 от 03.11.1998г.


„Знанието само по себе си е сила.“ – Френсис Бейкън

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас