0886 744 888

Обучения от
Зенит

Помощник – възпитател – начало на 18.06.2024г.

Кой има право да получава новите трудови възнаграждения за Помощник – възпитател

„Помощник–възпитател”, Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3

Придобилите професионална квалификация по професията
„Помощник- възпитател“ имат възможност да се реализират
като помощник-възпитатели в държавни и частни образователни институции и за отглеждане на деца в домашни условия.

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“, могат да заемат длъжностите:

5312-3003 „Помощник-възпитател“;

5311-1003 „Гувернантка“;

5311-1001 „Детегледачка“;

5311-1002 „Бавачка“;

както и други длъжности, включени в последната актуализация на НКПД;

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник-възпитател“ може да продължи обучението си по професията „Социален асистент“. При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.

Цели на обучението

Основната цел на обучението по професията „Помощник-възпитател“ е подготовка на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в сферата на предучилищното възпитание

След завършване на обучението по професията обучаваният ще може да :

• прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, осигурява безопасна среда за децата, опазва околната среда в процеса на работата си;
• осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата дейност в работен екип – умее да формулира и разрешава проблеми, да поставя задачи, организира и контролира изпълнението им, да поема отговорност;
• познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно кодекса на труда и вътрешната нормативна база, разбира договорните отношения между работодател и работник;
• участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство на отговорност към задачите, които са му възложени;
• разбира своята роля и ангажираност към общите цели на екипа, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
• знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
• ползва съвременните технологии за изпълнение на възпитателни и образователни задачи от професионалната област;
• ползва чужд език в процеса на подпомагане на образователния процес.

Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка

След завършване на обучението по професията обучаваният ще може да:
• познава и спазва изискванията за организиране на дневния режим на децата;
• познава и спазва изискванията на стандартите за предучилищно възпитание и подготовка, учебните програми за предучилищна степен и програмата за задължителна подготвителна група / клас;
• познава и прилага възпитателни и образователни технологии за удовлетворяване потребностите и интересите на децата;
• познава психолого-педагогическите закономерности в развитието на децата;
• прилага индивидуален и диференциран подход в режимните моменти и ситуациите;
• знае и прилага стилове и техники на общуване с деца и възрастни

Цели на обучението по специфичната за професията задължителна професионална подготовка

След завършване на обучението по професията обучаваният ще може да:
• познава психосоциалното развитие на детето в различните възрастови периоди;
• разбира същността и социалната роля на професията, съобразно правната и нормативна рамка;
• съдейства за организиране на дневния режим на децата от различните възрастови групи;
• познава и прилага педагогическите принципи, подходи и методически изисквания за организиране на образователния процес в детската градина, по указания на педагог;
• знае и прилага техники за регулиране поведението на децата в режимните моменти за преодоляване на нежелателни поведенчески реакции;
• познава същността, етапите и функциите на играта в онтогенетичното развитие на детето и ги прилага, според нейната специфика, по указание на педагог;
• познава възрастовите особености и характеристики на двигателно-сетивното развитие на детето и подпомага реализирането на рационален двигателен режим;
• познава методическите изисквания за формиране на елементарни математически представи у детето;
• познава методическите особености на ранното езиково обучение и съдейства за развитие на детската речева култура;
• познава методическите изисквания на музикалното възпитание на детето;
• познава възможности за стимулиране на художествено-естетическо, емоционално и интелектуално развитие на детето чрез формите на изобразителната дейност;
• стимулира децата за участие във форми за чуждоезиково обучение;
• познава и прилага изискванията за здравословното хранене на детето в режимните моменти;
• познава и прилага изискванията за организиране и поддържане на дизайна на детския бит;
• познава и прилага техники за оказване на първа долекарска помощ в спешни ситуации и изпълнява указанията за грижи за болно дете.

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област. Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

На успешно завършилите обучението по цялата професия се издава ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН – Представлява най-висшата степен документ за всяка професия.

Ако се обучавате по част от професията и обучението е с продължителност 280 уч.часа, получавате Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, цената на този курс е 360лв.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

„БАНКА ДСК“ АД
IBAN: BG42STSA93001515065323
SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста. Ако искате фактура, напишете ни данни за фирмата.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“ – тук

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

За ТРЕТА СПК – 960 уч. часа  удостоверение за завършен втори гимназиален етап, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование. / 12-ти клас /

Учебната програма за обучението е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.


ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас