0886 744 888

Обучения от
Зенит

Офис-мениджър Цена - 420 лв.

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, Професия “Офис-мениджър”, код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101, СПК-3

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма на обучение, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Основни функции на офис мениджъра

Офис мениджърът обработва информационните потоци, координира и осигурява безпроблемно протичане на деловата дейност на звената в предприятието или офиса.

Той координира бизнес кореспонденцията на ръководителя и организацията(писма, факсове,  електронна поща и други документи), като спазва приетите стандарти; предава и получава информация по факс и интернет; прави копия; поддържа деловодство в изряден и удобен за употреба вид и води архив.

Офис мениджърът планира и организира своята дейност в съответствие с план-графика, проявява инициативност за подобряване организацията и ефективността на работата в офиса. Своевременно отговаря на телефонните обаждания, дава точна и изчерпателна информация по поставените въпроси или насочва разговора към съответния отдел или специалист.

Офис мениджърът регистрира телефонните обаждания.  В случай че прекият ръководител или търсеният служител отсъства, записва: дата, име, предмет на обаждането, за кого е и телефон за обратна връзка.

Той организира работни срещи с клиенти, представители на технически служби, държавна администрация,  контролни органи и други лица във връзка с дейността на предприятието, като спазва деловия тон на общуване.

Той участва в набирането на информация от страната и чужбина за областта,  в която работи фирмата, и запознава с нея другите служители по предварително зададени указания. Подпомага дейностите по провеждане на рекламни кампании, панаири, изложения и др., свързани с представянето на предприятието. Организира командировки, семинари, посещения на предприятия на представители на предприятието и гости от страната и чужбина.

Офис мениджърът следи за техническата изправност на офис оборудването, организира и контролира аварийните ремонти и изготвя график за планови ремонти.Той координира дейностите по осигуряване на канцеларски и други материали за звената в предприятието.

Той координира дейностите, свързани с подбора и назначаването на персонал в администрацията и други звена на предприятието.

Организира и контролира провеждането на първоначален и периодичен инструктаж на работниците и служителите. Определя потребностите от обучение, квалификация и преквалификация на персонала и организира това обучение.

Наблюдава работата на работниците и служителите и прави предложения за наказания и награди.

Офис мениджърът носи отговорност за офис организацията, координацията, кореспонденцията и телефонното обслужване на дейността на предприятието.

Отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените задачи,  за опазване на поверителна фирмена информация и за спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред.

Той отговаря за средства и предмети на труда и носи финансова отговорност за зачислената електронно изчислителна техника и други материални средства в съответствие с българското законодателство. Когато работи с технически средства, той спазва инструкциите и носи отговорност за безопасно обслужване и предотвратяване на аварии и инциденти.

При изпълнение на дейностите е много важно офис мениджърът да притежава добри комуникативни умения за водене на преговори, способности за работа в екип и толерантност при работа с клиентите и персонала на предприятието, да проявява предприемачески умения.

Той трябва да умее да убеждава, да проява коректност, да не предизвиква конфликти, да има добра организация и умения за вземане на бързи и адекватни решения, да проявява наблюдателност, прецизност и отговорност, да спазва етичните норми.

Обучението в онлайн форма се провежда поспециално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал и изпитни тестове, които се полагат при приключване на отделните модули.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка

След успешно приключване на обучението се издава Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация на МOН, в зависимост от продължителността на обучението.

На успешно завършилите обучението по цялата професия -960 учебничаса се издава ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН – Представлява най-висшата степен документ за всяка професия. Цена на курса с включени учебни материали и учебна документация е 1400 лева.

Ако се обучавате по част от професията и обучението е с продължителност 280 уч. часа, получавате Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, цената на курса е – 480лв. За да Ви включим в обучението са необходими да ни изпратите :

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“ – тук

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

Учебната програма за обучението е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

Издаваните от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ документи са валидни в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.

УЧЕБЕН ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА  „ОФИС МЕНИДЖЪР“ –  960 уч. часа

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас