0886 744 888

Обучения от
Зенит

Сътрудник социални дейности – начало 29.09.2021г.

Професията „Сътрудник социални дейности“, Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, СПК-3

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията могат:

да изпълняват определен кръг от задачи в различните сектори на социалната мрежа;

да подпомагат работата на социалния работник при проучване на положението на лицата, които са обект на социални помощи и на социални услуги;

да подпомагат взаимодействието между институциите при настаняването на деца в семейна среда или близка до нея и настаняването им в подходящи специализирани институции;

работят в неправителствени организации по осъществяване социална защита на маргиналните групи лица.

Сътрудник социални дейности работи там, където има нужда от неговата помощ

в дома, в семейството, в дирекцията за социално подпомагане, в домашния социален патронаж, в социалната институция (заведение) или в другите форми на социално обслужване.

Сътрудникът работи и в кабинет (канцелария), където приема клиентите, участва в провеждането на срещи и разговори и където се съхранява необходимата работна документация.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“, могат да заемат следните длъжности:

Приложни специалисти по социални дейности:

3460-3002 Стажант-сътрудник, социални дейности

3460-3003 Сътрудник, социален случай

3460-3004 Сътрудник, социален случай (деца)

3460-3005 Сътрудник, социален случай (парично подпомагане),

3460-3006 Сътрудник, социален случай (подпомагане в натура)

3460-3007 Сътрудник, социален случай (семейство)

3460-3008 Сътрудник, социални дейности

3460-3009 Сътрудник, социални дейности (лица с аморално поведение)

3460-3010 Сътрудник, социални дейности (лица с умствени и психически увреждания)

3460-3011 Сътрудник, социални дейности (лица с физически недъзи)

3460-3012 Сътрудник, социални дейности (лица, извършили престъпления)

3460-3013 Сътрудник, социални дейности (община)

3460-3014 Сътрудник, социални дейности (предприятие)

3460-3015 Сътрудник, социални дейности (семейно планиране), както и други длъжности

След завършване на обучението по професията обучаваният ще знае

  • законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното осигуряване; обучението и образованието на деца със специални образователни потребности; социалното подпомагане; закрилата на детето; работата с инвалиди; насърчаването на заетостта;
  • спецификата на посредническата дейност за осъществяване на контакт между безработни лица и работодатели и обратно с оглед удовлетворяване на взаимните интереси;
  • да улеснява посредничеството между клиентите, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги, и външни лица и институции;
  • осъществява социално застъпничество пред институции и организации от името на клиентите си, които се нуждаят от помощ и не могат да защитават правата си;
  • познава и ползва документацията, задължителна за институцията, към която се числи изпълняваната професия;
  • информира и насочва клиентите за техните права, както и за видовете социални услуги, които могат да получат;
  • познава и спазва професионалната етика в социалната работа

Възможност за повишаване на професионалната квалификация.

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ на обучение, която е подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Ще бъдете обучени от преподаватели, експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

След успешно приключване на обучението се издава Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация на МOН, в зависимост от продължителността на обучението.

На успешно завършилите обучението по цялата професия -960 учебни часа се издава ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Представлява най-висшата степен документ за всяка професия. Цена на този курс е 1200 лева.

Ако се обучавате по част от професията „Сътрудник социални дейности“ и обучението е с продължителност 280 уч. часа, получавате Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, цената на този курс е – 300лв.

Документите за завършено обучение са международно признати. Могат да бъдат издадени на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас