0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение по професия „Техник-лесовъд“ – начало 01.10.2021 Цена - 900 лв.

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Техник-лесовъд” могат да постъпват на работа в държавните и частните лесничейства като горски стражар, младши лесничей, лесничей на следните длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2006 г.) : 3213-3003 “Специалист, лесовъдство”

-единични групи 6141 “Горски работници секачи и извозвачи на дървен материал”

-6151 “Работници по култивиране на водни организми”

-6154 “Ловци”

-както и др., в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите.

Възможност за повишаване на професионалната квалификация 

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност от професията “Техник-лесовъд” и завършено средно образование обучаваният може да продължи обучението си във висше училище за придобиване на квалификация по професията “инженер-лесовъд”. 

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Техник-лесовъд”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл.14, ал.3 ЗПОО).

Възможности за професионална реализация 

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията “Техник-лесовъд”, могат да се явят на изпити за придобиване на свидетелства за правоспособност за работа с преносима горска техника при спазване на изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. на министъра на земеделието и горите за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр.20 от 2004г.).

Тенденции в развитието на професионалното направление

Опазването, възстановяването и увеличаването на горскостопанския фонд придобива все по-голямо значение в регионален, национален и глобален мащаб. Ролята на заетите в професионалното направление “Горско стопанство”, както и изискванията към тях непрекъснато се увеличават поради съвременните екологични, икономически и социални проблеми, които стоят за разрешаване пред отрасъла.

Цели на обучението

Основна цел на обучението по професията “Техник-лесовъд” – трета степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за успешна реализация в държавните и частните лесничейства и в дърводобивните фирми в следните направления

 • познава технологиите и методите, прилагани в горското стопанство (в т.ч. за стопанисване на горите, дърводобива, ловностопанската дейност и други ползвания от горите);
 • познава, прилага и контролира изискванията и разпоредбите на Закона за горите, Закона за възстановяване собствеността на горите и земите от горския фонд, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите и другите подзаконови документи, в т.ч. ограничителните, съгласувателните, разрешителните, разпоредителните и административнонаказателните изисквания;
 • познава, съхранява и борави с инструменти, използвани в горското стопанство, в лесокултурните дейности, в дърводобива, с геодезични и таксационни инструменти, с ловни принадлежности;
 • познава и прилага основните методи и средства за защита и опазване на горите (в т.ч. от болести, вредители и горски пожари);
 • познава, прилага и контролира режимите на стопанисване на горите и ползването на горските ресурси – при сечите, извозването и превозването на дървения материал, лова и риболова и други ползвания от горите.
 • разпознава основните почвени типове и техните свойства;
 • разпознава дървесни и храстови видове – по морфологични белези;
 • разпознава дървесината на различните дървесни видове и недостатъците по нея; разпознава сортиментите по БДС и страничните ползвания на гората, контролира страничните ползвания на гората;
 • разпознава различните видове птици и дивеч – по морфологични белези;
 • разпознава болестите и вредителите в горските насаждения и предлага мерки за борба с тях;
 • определя лесовъдските признаци на насажденията, установява хода на възобновяване на гората, прилага видовете възобновителна и отгледна сеч в различните по състав и произход насаждения, маркира определено за сеч насаждение, ползва данни от ЛУП;
 • използва подходящи методи за таксиране и сортиментиране в различни по състав и произход насаждения;  – определя площи за създаване на горски разсадник и изготвя технологични планове за създаване на горски култури, извършва инвентаризации, проектира лесокултурни меро-приятия;
 • работи с геодезични инструменти за трасиране на горски пътища, заснема профил на терени, просеки и залагане на пробни площи;
 • организация и управление на малка фирма в областта на горското стопанство;
 • разчита горска карта и се ориентира на терен; извършва измервания и заснема данни за изготвяне на лесоустройствени проекти;
 • извършва контрол на горската служба;
 • организира охраната на горския фонд и контролната дейност в горите, организира опазването на горите от пожари.

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ на обучение, която е подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област. Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

На успешно завършилите обучението по цялата професия се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец  № 3-54 или Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, ако се обучават по част от професият

Документите за завършено обучение са международно признати. Може да бъдат издадени на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас