0886 744 888

Обучения от
Зенит

Техник-лесовъд – начало 23.07.2024 Цена - 1200 лв.

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Техник-лесовъд” могат да постъпват на работа в държавните и частните лесничейства.

Възможност за повишаване на професионалната квалификация 

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност от професията “Техник-лесовъд” и завършено средно образование обучаваният може да продължи обучението си във висше училище за придобиване на квалификация по професията “инженер-лесовъд”. 

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Техник-лесовъд”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл.14, ал.3 ЗПОО).

Възможности за професионална реализация 

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията “Техник-лесовъд”, могат да се явят на изпити за придобиване на свидетелства за правоспособност за работа с преносима горска техника при спазване на изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. на министъра на земеделието и горите за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр.20 от 2004г.).

Тенденции в развитието на професионалното направление

Опазването, възстановяването и увеличаването на горскостопанския фонд придобива все по-голямо значение в регионален, национален и глобален мащаб. Ролята на заетите в професионалното направление “Горско стопанство”, както и изискванията към тях непрекъснато се увеличават поради съвременните екологични, икономически и социални проблеми, които стоят за разрешаване пред отрасъла.

Цели на обучението

Основна цел на обучението по професията “Техник-лесовъд” – трета степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за успешна реализация в държавните и частните лесничейства и в дърводобивни фирми.

На успешно завършилите обучението по цялата професия / 960 учебни часа/ се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец  № 3-54

Обучението се предлага в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма в малки групи, както и една от най-търсените онлайн форми на обучение.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

Техник-лесовъдите могат да намерят реализация в:

горски стопанства, лесозащитни и семеконтролни станции, фирми за добиване и търговия с дървени материали, проектантски организации, в горски и ловни стопанства, бази за интензивно развъждане и ползване на дивеч. Те могат да бъдат специалисти в органи по охрана на дивеча, рибата и аквакултурите, водачи към ловни хижи, предназначени за МЛТ и СЛРБ.

Длъжности, които могат да заемат:
• Ръководител на участък в горското стопанство (лесничейство)
• Ръководител, горско стопанство
• Главен лесничей
• Ръководител ловно стопанство
• Ръководител участък, лов и риболов
• Техник, горско стопанство
• Техник, лесничейство
• Специалист, лесовъдство
• Водач, ловен туризъм
• Патрул ( горски пожари ) null

За ТРЕТА СПК – 960 уч. часа  удостоверение за завършен втори гимназиален етап, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование. / 12-ти клас /

Учебната програма за обучението е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

Издаваните от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ документи са валидни в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО)

  • Заявление за включване в обучение – ТУК

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;


ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас