0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение по професия „Техник-лесовъд“ – начало 12.10.2022

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Техник-лесовъд” могат да постъпват на работа в държавните и частните лесничейства.

Възможност за повишаване на професионалната квалификация 

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност от професията “Техник-лесовъд” и завършено средно образование обучаваният може да продължи обучението си във висше училище за придобиване на квалификация по професията “инженер-лесовъд”. 

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Техник-лесовъд”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл.14, ал.3 ЗПОО).

Възможности за професионална реализация 

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията “Техник-лесовъд”, могат да се явят на изпити за придобиване на свидетелства за правоспособност за работа с преносима горска техника при спазване на изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. на министъра на земеделието и горите за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр.20 от 2004г.).

Тенденции в развитието на професионалното направление

Опазването, възстановяването и увеличаването на горскостопанския фонд придобива все по-голямо значение в регионален, национален и глобален мащаб. Ролята на заетите в професионалното направление “Горско стопанство”, както и изискванията към тях непрекъснато се увеличават поради съвременните екологични, икономически и социални проблеми, които стоят за разрешаване пред отрасъла.

Цели на обучението

Основна цел на обучението по професията “Техник-лесовъд” – трета степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за успешна реализация в държавните и частните лесничейства и в дърводобивни фирми.

На успешно завършилите обучението по цялата професия / 960 учебни часа/ се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец  № 3-54

Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, се издава на лицата, които се обучават по част от професията.

Обучението се предлага в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма в малки групи, както и една от най-търсените онлайн форми на обучение.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

Техник-лесовъдите могат да намерят реализация в:

горски стопанства, лесозащитни и семеконтролни станции, фирми за добиване и търговия с дървени материали, проектантски организации, в горски и ловни стопанства, бази за интензивно развъждане и ползване на дивеч. Те могат да бъдат специалисти в органи по охрана на дивеча, рибата и аквакултурите, водачи към ловни хижи, предназначени за МЛТ и СЛРБ.

Длъжности, които могат да заемат:


• Ръководител на участък в горското стопанство (лесничейство)
• Ръководител, горско стопанство
• Главен лесничей
• Ръководител ловно стопанство
• Ръководител участък, лов и риболов
• Техник, горско стопанство
• Техник, лесничейство
• Специалист, лесовъдство
• Водач, ловен туризъм
• Патрул ( горски пожари ) 


ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас